Menu

Libraria jonë modeste, e cila mund të përdoret edhe nga ju!

Organizata jonë zotëron një koleksion librash dhe revistash mjedisorë në mënyrë që të mbështesë e përkrahë rritjen e njohurive midis anëtarëve të stafit. Ky koleksion gjendet në zyrat e PPNEA-s, në rafte të aksesueshëm prej kujtdo, dhe mund të gjurmohet prej katalogut më poshtë, ku gjenden të shfaqur titujt, autorët, fusha e aplikimit, dhe numri i vendndodhjes. Ne përpiqemi që në mënyrë të vazhdueshme të shtojmë materiale të reja dhe gjithashtu jemi të hapur ndaj donacioneve të kujto që ka dëshirë të kontribuojë në përmirësimin e bibliotekës sonë. Koleksioni ynë fokusohet në filozofinë e ruajtjes së natyrës, kërkimin shkencor të aplikuar dhe biodiversitetin në Shqipëri, pa lënë mënjanë rolin dhe aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile në ruajtjen e mjedisit natyror. Ky koleksion përmban një numër të konsiderueshëm librash, revistash, raportesh, studimesh, si dhe materiale audio-vizuale. 
 
Kushtet e marrjes në përdorim:
 
Të gjithë materialet mund të shfletohen në ambientet e PPNEA-s gjatë orarit zyrtar të punës (08:00 – 16:30). Në rastet që materialet nevojiten për një kohë më të gjatë, ato mund të merren në përdorim duke respektuar rregullat më poshtë:
 
  • Njëherësh mund të merren deri në tre materiale;
  • Përdorimi vlen për një afat prej një muaji, përveç rasteve që materialet janë në kërkim të vazhdueshëm;
  • Personi që merr në përdorim materialet është përgjegjës për pagesën e postës, si në rastet kur i merr, ashtu edhe në rastet kur i dorëzon;
  • Personi është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kthimin e materialeve në kohë;
  • Materiali duhet të arrijë tek kërkuesi deri në 10 ditë të plota pune. Nëse materiali nuk arrin brenda kësaj kohe, ju lutemi të na kontaktoni;
  • Në raste vonesash personi do të penalizohet në kërkesa të mëvonshme; dhe
  • Materialet e humbura apo të dëmtuara duhet të paguhen prej personit që i merr në përdorim. 

 

TITLE  
No.:  
LANG   
Libri i Kuq(bimë, shoqërime bimore dhe kafshë të rrezikuara)
J. Vangjeli, L. Gjiknuri et al
Biodiversiteti
1a
Shqip
REC, PPNEA et al
Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs
C. Sillero-Zubiri, M. Hoffmann,
D. W. Macdonald
Biodiversiteti
1
Ang.
The World Conservation Union/SSC Canid Specialist Group
Conservacion Ex situ del Lince Iberico: Un Enfoque Multidisiplinar/
Iberian Lynx Ex situ Conservation: An interdisciplinary approach
A. Vargas/C. Breitenmosser & U. Breitenmosser
Biodiversitet
Lynx
2
Sp./
Ang.
Fundacion  Biodiversidad
Congress of Ecologists of Macedonia
Macedonian Ecological Society
Studime
3
Ang./
Mkd.
Macedonian Ecological Society
Dragonflies in quarries & gravel pits – The life of the quick and beautiful
HEIDELBERGCEMENT
Biodiversitet
4
Ang.
HEIDELBERGCEMENT
Cinq exemples d’évolutions de populations piscicoles
P.Keith et al
Biodiversitet
5
Fr.
Reseau National des Donnees sur l’Eau
The Lynx: Regional Features of Ecology, Use and Protection
Ye.N.Matyyshkin/
M.A. Vaisfeld
Biodiversitet
Lynx
6
Rus./
Ang.
Moscow Nauka 2003
Visual Dictionary: Animals
Fjalor
7
Ang.
Metro Books
New York
L’ours (ursus arctos, Linnaeus, 1758)
Jean-Michel Parde et Jean-Jacques Camarra
Biodiversitet
8
Fr.
Societe Francaise pour l’Etude et la Protection des Mammiferes
Invasive Species and Biodiversity Management
O.T.Sandlung/
P.J.Schei/ Å.Viken
Biodiversiteti
9
Ang.
Kluwer Academic Publishers
Biodiversity and Local Ecological Knowledge in France
L. Bérard/
M. Cegarra/
S. Louafi/et al
Biodiversiteti
10
Ang.
CIRAD-IDRI-
IFB-INRA
The Green Belt of Europe From Vision to Reality
A.Terry/ K. Ullrich/ U.Riecken
Biodiversitet
11
Ang.
IUCN
The Brown Bear (Ursus arctos) Action Plan
Prof.Asoc. Ferdinand Bego
Ligje
12
Ang./
Shqip
Ministry of Environment, Forest and Water Administration/ GEF
The Lynx (lynx lynx) Action Plan
Prof.Asoc. Ferdinand Bego
Ligje
13
Ang./
Shqip
The Rep. of Albania, Ministry of Environment ,
Forest  and Water Administration/ GEF
Promotion of biodiversity at the mineral extraction sites of Heidelbergcement
Michael Rademacher
Biodiversitet/
Biodiversitet
14
 
HEIDELBERGCEMENT
Libri i Kuq i Florës Shqiptare
Ministria e Mjedisit , Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Biodiversitet
15
Shqip
Qendra Kombëtare e
e Lëvizjes Ambjentaliste
Libri i Kuq i Faunës Shqiptare
Ministria e Mjedisit , Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Biodiversitet
16
Shqip
MoE
The Conservation Handbook: Research, Management and Policy
William J. Sutherland
Biodiversitet/
Metoda Kërkimi
17
Ang.
Blackwell Science
International Symposium : Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundry Macro and Micro Prespa Lakes
Preservation and Protection of Natural Environment in Albania-PPNEA
Artikuj studimorë
18
Ang.
PPNEA
Management Plan (Vjosë- Narta Landscape Protected Area)
MedWetCoast, GEF/UNDP
Biodiversiteti
19
Ang./
Shqip
MedWetCoast, GEF/UNDP
Plan Menaxhimi (kompleksi: Llogara, Rrëza e Kanalit, Dukat, Orikum, Tragjas, Radhimë, Karaburun)
MedWetCoast, GEF/Undp, Ministria e Mjedisit
Biodiversiteti
20
Shqip/Ang.
MedWetCoast, GEF/UNDP
Animal Tracks and Signs
P. Bang/P. Dahlstrom
Biodiversitet
21
Ang.
OXFORD University Press
Birds of Europe With North Africa and Middle East
Lars Jonsson
Biodiversitet
22
Ang.
HELM
Birds of Britain and Europe
B.Bruun/H. Delin/ L. Svensson
Biodiversitet
23
Ang.
Hamlyn
Die Vogel Europas
R.Peterson/G.Mountfort/P.A.D. Hollom
Biodiversitet
24
Gjer.
Paul Parey
Rrëqebulli: Specie e Kërcënuar për Zhdukje
Haki Zoto
Biodiversiteti
25
Ang.
Dajti 2000
Wildlife Biology vol.13- December 2007
U. Breitenmoser/ J. Linnell, et al
Revistë mjedisore
26
Ang.
Wildlife Biology
EUROPARC Expertise Exchange
Klaus Robin
Workshop
27
Ang.
EUROPARC Expertise Exchange
Monitoring der Raubtiere in der Schweiz 2004
F. Zimmerman/A. M. Jobin/
J. M. Weber et al.
Studime
28
Gjerm.
KORA
Conservation of the Eurasian Lynx (Lynx Lynx) in a fragmented landscape-habitat models , dispersal and potential distribution
Fridolin Zimmerman
Studim/ temë doktorature
29
Ang.
Universite de
Lausanne/ Faculté de Biologie et de Médecine
Large predators and human communities in Norway ( A guide to coexistence for the 21st century)
R.Andersen/J.Linnel/ Scott M. Brainerd
Biodiversitet
30
Ang.
NINA
Temahefte 25
Plani Strategjik për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Parkut Prespa
SPP, PPNEA,MAP
Ligje
31
Shqip
Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Maqedonisë
Status and Conservation of the Eurasian Lynx (lynx lynx) in Europe in 2001
KORA
Raport
32
Ang.
KORA
Balkan Lynx Recovery Programme 2006-2009
U. Breitenmoser/ M.von Arx/ KORA, et al
Raport
33
Ang.
KORA/Euronatur
×2 Strategjia për Ruajtjen e Rrëqebullit të Ballkanit në Maqedoni dhe Shqipëri
Raport
34
Shqip
Logos
The Pan-Alpine Conservation Strategy for the Lynx
Nature and Environment, No.130
Biodiversiteti
35
Ang.
Council of Europe Publishing
The Balkan Lynx Population History, Recent Knowledge on its Status and Conservation Needs
C. Breitenmosser-Wűrsten/ U.Breitenmosser
Biodiversitet
36
Ang.
KORA
Status and Conservation of the Eurasian Lynx (lynx lynx) in Europe in 2001
M. von Arx/C. B. Wűrsten/ F.Zimmerman/U.Breitenmoser
Raport/Lynx
37
Ang.
KORA
The Albanian Alps and Korabi Mountain- important chains of the European Green Belt/
PPNEA
Studime
38
Ang./ Shqip
PPNEA
Cooperation and expertise for a sustainable future
 NINA
Biodiversitet
39
Ang.
NINA
The Prespa Trout: An endangered species in need of action
A. J. Crivelli/ I. Koutseri/S. Petkovski
Biodiversitet
40
Ang.
Society for the Protection of Prespa/ Biological Station of Tour du Valat/ Bioeco
International conference on biological and environmental sciences -Abstracts
L. Shuka & A. Paparisto et al
Biodiversitet
41
Ang.
U. of Tirana –
Faculty of Natural Sciences
Manuali i terrenit për monitorimin e rrëqebullit
U. Breitenmoser &P. Molinari et al
Biodiversitet
42
Shqip
EURONATUR
Member Society Manual
Janice H. Cox
Biodiversitet
43
Ang.
WSPA
All Along the Watchtowers : field guide for the SEE Green Belt
A. Strauss &  T. Pezold
Biodiversitet
44
Ang.
REC/ European green belt
Von Mammut zum gorilla
Biodiversitet
45
Gjerm.
LEKTURAMA- ENZYKLO.
Ris v Sloveniji
Kos & Potočnik et al
Biodiversitet
46
Sllov.
—-
Dhimitër Dhora: Bibliografia e botimeve të autorit ’68-‘11
Dh. Dhora
Të tjera /bibliografi
47
Shqip/Ang.
Camaj-Pipa
Whose land is it anyway? –protected landscapes, people and change
Ken Webster
Artikuj shkencorë
317
Ang.
WWF
Il Mare Corto: Italia-Albania, storie di sviluppo e di cooperazione
P.Ambrosi, E.Belloni et al
Artikuj shkencorë
317a
It.
commUNITAS
Forum A+P 2/ Dizajni si proces krijimi
B. Aliaj et al
Artikuj shkencorë
317b
Shqip/Ang.
Polis university
Forum A+P 3/Planifikimi si alibi
B. Aliaj et al
Artikuj shkencorë
317c
Shqip/Ang.
Polis university
Forum A+P 7/ AESOP Meeting in Tirana
B. Aliaj et al
Artikuj shkencorë
317d
Shqip/Ang
Polis university
BIOS(Macedonia,Greece): Scientific Annals of the Schools of Biology, Vol.6
P.S.Economidis/A.Bozabalidis//D.Vokou, et al
Artikuj shkencorë
318
Ang.
Aristotle University, Thessaloniki 2001
Buletin shkencor –seria e shkencave të natyrës
Dh.Dhora/A.Bekteshi et al
Artikuj shkencorë
319
Shqip
Univ. Luigj Gurakuqi
Buletin i Shkencave Natyrore
A. Mikerezi(Ylli)
Artikuj shkecorë
320
Shqip
F. i Shkencave të Natyrës
Oltre la solitudine della scuola: partecipando s’impara e si cambia
G. Calcherutti/A. Crippa
Artikuj shkencorë
321
It.
Franco Angeli
Umwelt in Osteuropa/ The environment in Eastern Europe out of the Communist Frying Plan into the Market Economy Fire?
Akademie fűr Natur
Und Umwelschutz beim Umweltministerium Baden-Wűrttember
Artikuj shkencorë
322
Gjerm.
Akademie fűr Natur
Und Umwelschutz beim Umweltministerium Baden-Wűrttember
Diversiteti i vertebrorëve të Alpeve Shqiptare
Dr. Rrok Smajlaj
Biodiversitet
213
Shqip
U. i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Studime për biodiversitetin
E.Agalliu/M.Deçka et al
Biodiversitet
214
Shqip
Ministria e Mjedisit
Biodiversity: Enabling Activity
Albanian Ministry of Environment, Forest and Water Administration
Biodiversitet
215
Ang.
World Bank, GEF, Ministry of Environment, Forest
and Water Administration
Red Data Book of Serbian Butterflies
Predrag Jakŝić
Biodiversitet
216
Serb.
Institute for Nature Conservation of
Serbia
Landcare on your farm
Frits Dröge
Biodiversitet
217
Ang.
Department of Agriculture-Western Australia
Landcare in your hands
Frits Dröge
Biodiversitet
218
Ang.
Department of Agriculture-Western Australia
Ecology and protection of the environment(vol.1)
L. Grupče
Biodiversitet
219
Ang./Mk.
Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences, Skopje
 Ecology and protection of the environment(vol.2)
L. Grupče
Biodiversitet
220
Ang./Mk.
The society of ecologists of the Republic of
Macedonia
Butterflies: Their lives, endangerment and Conservation
Wolfgang Fremuth Bund
Biodiversitet
221
Ang.
AKTION SCHMETTERLING
Important bird areas in Europe
M.J.Langeveld/R.F.A. Grimmett
Biodiversitet
222
Ang.
ICBP/IWRB
Acta Adriatica vol.47- International Journal of Marine Sciences
Institute of Oceanography and Fisheries Split Croatia
Biodiversitet
223
Ang.
Institute of Oceanography
and Fisheries Split Croatia
Lake Prespa, Northwestern Greece: A unique Balkan wetland
A.J.Crivelli/G.Catsadorakis
Biodiversitet
224
Ang.
Kluwer Academic Publishers
SME success stories- food quality and safety
European Commission
Biodiversitet
225
Ang.
EC publications office
Species: Newsletter of the Species Survival Commission
The World Conservation Union
Biodiversitet
226
Ang.
IUCN Publications
Some like it hot
WWF
Biodiversitet/
Ngrohje globale
227
Ang.
WWF
Tanks and thyme: biodiversity in Former Soviet Military Areas in Central Europe
The World Conservation Union
Biodiversitet
228
Ang.
IUCN Publications
Biodiversiteti
Marash Rakaj
Biodiversitet
229
Shqip
Camaj-Pipa
Slovenia- A GMO-free zone: The only way to protect biodiversity  and ensure Organic Agriculture can Thrive
Iza Kruszewska
Biodiversitet
229a
Ang.
UMANOTERA
Das Naturschutzgebiet “ Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee”: Bedeutung, Schutz und Betreuung
H. Jacoby/M. Dienst
Biodiversitet
230
Gjerm.
Deutcher Bund fűr Vogelschutz
The WWF Environment Handbook
Mark Carwardine
Biodiversitet
231
Ang.
OPTIMA
Agriculture and Habitat Loss in Europe
David Baldock
Biodiversitet
231a
Ang.
WWF
The wonder of wetlands
Peter Denton
Biodiversitet
231b
Ang.
WWF
Ruajtja e natyrës, pejzazhit dhe biodiversitetit në Shqipëri
REC
Biodiversitet
231c
Ang.
REC
Wetlands of International Importance in France
Ministry of  Ecology and Sustainable Development
Biodiversitet
231d
Fr.
Ministry of  Ecology and Sustainable Development
Vegetation macrophytique du lac de Prespa
Stevan J. Jakovljevic
Biodiversitet
231e
Fr.
Institut du Jardin Botaniques
×3 European Livestock Breeds Ark and Rescue Net
Eli Broxham
Conservation
232
Ang.
ELBARN
Making a Living: Sustainable use of our common resource
Sonja Seizova
Biodiversitet
233
Ang.
UNDP
Protecting our wetland its up to all of us
Sonja Seizova
Biodiversitet
234
Ang.
UNDP
Agriculture: Towards an eco-friendly approach
Sonja Seizova
Biodiversitet
235
Ang.
UNDP
Water: Basin-wide management for wise use of water
Sonja Seizova
Biodiversitet
236
Ang.
UNDP
Fish and fisheries : Biodiversity for livelihoods
Sonja Seizova
Biodiversitet
237
Ang.
UNDP
Biodiversity: Nature’s wonder, our treasure
Sonja Seizova
Biodiversitet
238
Ang.
UNDP
Prespa: a wetland of international importance
Sonja Seizova
Biodiversitet
239
Ang.
UNDP
Tourism: Landscape and tradition
Sonja Seizova
Biodiversitet
240
Ang.
UNDP
Zona e mbrojtur Kardhiq-Rrëzomë
L.Shuka/B.Draçi
Biodiversitet
241
Shqip
GEF/SGP
Ruajtja e natyrës, pejzazhit dhe biodiversitetit në Shqipëri
F. Bego
Biodiversitet
242
Shqip
REC
× 2 Liqeni i Shkodrës: biodiversiteti
Dh. Dhora/F. Sokoli
Biodiversitet
243
Shqip
Undp/GEF/SHRMMNSH
Kujtesa e së ardhmes
Federico Major
Biodiversitet
244
Shqip
Apollonia
Nestos-Delta
Biodiversitet
245
Ang/Gjerm
Stiftung  Europaisches naturerbe
Bombusi insekti i dobishëm në ndihmë të fermerëve
A.Paparisto/A.Kapidani et al
Biodiversitet
246
Shqip
GEF/SGP/SHBSH
Shpellat: vlera që meritojnë të njihen e të mbrohen
Trifon Ziu
Biodiversitet
247
Shqip
Shoqata Mjedisore Ylber
Shpendët pranë nesh
Dh.Dhora/S.Beqiraj
Biodiversitet
248
Shqip
Shoqata e Ruajtjes
dhe Mbrojtjes së Mjedisit  Natyror e Shkodrës
Acid Earth: the global threat of acid pollution
John McCormick
Biodiversitet
249
Ang.
Earthscan Publications LTD, London
Mështekna
Ll.Tase & I. Miftari
Biodiversitet
249a
Shqip
ALBAFLOR
Prespa-Ohrid-Region: Uralte Seen und unentdeckte Gebirge am Grűnen Band Balkan
G.Schwarderer/A. Spangenberg
Biodiversitet
250
Gjerm.
EURONATUR
Elbtalaue: Landschaft am großen Strom
F.Neuschulz/W. Plinz/H.Wilkens
Biodiversitet
251
Gjerm.
EURONATUR
Narew und Biebrza: Leben am europäischen Amazonas
Norbert Schäffer
Biodiversitet
252
Gjerm.
EURONATUR
Extemadura: Naturreichtum durch Tradition
Arndt Hampe
Biodiversitet
253
Gjerm.
EURONATUR
Weserbergland: Land der Gewässer
B. Gerken/ B. Balsliemke/
W. Gűth/H.D. Krus
Biodiversitet
254
Gjerm.
EURONATUR
Die Crau: Steinsteppe voller Leben
A. Megerle/J.Resch
Biodiversitet
255
Gjerm.
EURONATUR
Nördliche Sporaden: Natur zwischen Inseln und Meer
G. Hau/Claus-Peter Hutter
Biodiversitet
256
Gjerm.
EURONATUR
Drau und Mur: Leben durch Flußdynamik
Martin Schneider-Jacoby
Biodiversitet
257
Gjerm.
EURONATUR
Bodensee: Naturreichtumam Alpenrand
A. Bernauer/H.Jacoby
Biodiversitet
258
Gjerm.
EURONATUR
Water in the Mediterranean
MIO-ECSDE
Edukim mjedisor
132a
Ang.
MIO-ECSDE
Stimulus video project: a new concept in educational video
Ken Webster
Edukim mjedisor
132 b
Ang.
WWF
Ordering the elements : the management of environmental education across the curriculum
David Ebbutt
Edukim mjedisor
132c
Ang.
WWF
The green Umbrella
J. Brand& W. Blows & C. Short
Edukim mjedisor
132
Ang.
WWF Uk
Edukimi mjedisor- paketa e gjelbër
REC
Edukim mjedisor
133
Shqip
REC
The Growing classroom: Garden-based science
R. Jaffe & G. Appel
Edukim mjedisor
134a
Ang.
ADDISON-WESLEY
Energy: Economic awareness and environmental education
WWF
Edukim mjedisor
134
Ang.
WWF
Educating for the future
David Hicks
Edukim mjedisor
135
Ang.
WWF
Aus der Heimatkund: Wasser
J. Feinagle/J. Futter/O. Gubler
Edukim mjedisor
136
Gjerm.
fegu
Weather watch : A complete weather pack for juniors
Terry Jennings
Edukim mjedisor
137
Ang.
WWF
The Environment
K. Shaw/ H. Skeat
Edukim mjedisor
138
Ang.
Longmans
User Guide of the Environmental Education Kit
J. Buscher/M. van Melsen
Edukim mjedisor
139
Ang.
MILIEUKONTAKT -EUROPA
Timber
Graham Pike
Edukim mjedisor
140
Ang.
Centre for Global Education
Environmental Education an Active Approach
A.Deri & G.Cooper
Edukim mjedisor
141
Ang.
REC
A whole world view for key stage two: Environment atlas
David R. Wright
Edukim mjedisor
142
Ang.
WWF
Eco-School
P.Poulton & G. Symons
Edukim mjedisor
143
Ang.
WWF Uk
People and their communities
P. Poulton & G. Symons
Edukim mjedisor
144
Ang.
WWF
The decade of destruction: The story of Amazonia’s  rainforest during the 1980s
WWF Uk
Edukim mjedisor
144a
Ang.
WWF Uk
Waste issues
Tidy Britain Group
Edukim mjedisor
144b
Ang.
Tidy Britain Group
Learn to travel: Activities on Travel and Tourism for Primary Schools
Peter Mason
Edukim mjedisor
145
Ang.
WWF Uk
Catching the Light
Brian Moses
Edukim mjedisor
146
Ang.
WWF Uk
Somewhere to be
Brian Moses
Edukim mjedisor
147
Ang.
WWF Uk
Windows to nature: Caring for the planet, for teachers of nursery and primary school children
Mildred Masheder
Edukim mjedisor
148
Ang.
WWF Uk
The WWF Education Catalogues 1993
WWF Uk
Edukim mjedisor
149
Ang.
WWF Uk
Active Maths: Primary Maths from the environment
M. Williams/T. McPherson
Edukim mjedisor
150
Ang.
WWF Uk
Look around: An environmental education project for 4-7 year olds
Cherry Mares
Edukim mjedisor
151
Ang.
Tidy Britain Group
Our land: Landcare activities for upper primary
WWF Uk
Edukim mjedisor
152
Ang.
National Soil Conservation
Program
Çfarë duhet të dijë një pemërritës?
FAO
Edukim mjedisor
153
Shqip
FAO
Çfarë duhet të dijë një vreshtar?
FAO
Edukim mjedisor
154
Shqip
FAO
The Environment World Wide Fund for Nature Photopack
WWF
Edukim mjedisor
155
Ang.
Longman
The greenhouse effect- teaching pack
Rachel Bennington
Edukim mjedisor
156a
Ang.
nsca
Noise pollution fact pack
S. Walker & E. Howard et al
Edukim mjedisor
156b
Ang.
nsca
1.84 Resources : The importance of wild plants & animals
WWF
Edukim mjedisor
156c
Ang.
WWF
2.84 Resources: Soil
WWF
Edukim mjedisor
156d
Ang.
WWF
3.83 Resources: Waste
WWF
Edukim mjedisor
156e
Ang.
WWF
3.84 Resources: Pollution
WWF
Edukim mjedisor
156f
Ang.
WWF
Acid Rain teaching
NSCA
Edukim mjedisor
156
Ang.
NSCA
Primary teaching pack: Acid Rain
Sue Green
Edukim mjedisor
157
Ang.
Acid Rain Info. Centre
Primary puzzles
Sue Green
Edukim mjedisor
158
Ang.
Acid Rain Info. Centre
Acid Rain Word Searches
Sue Green
Edukim mjedisor
159
Ang.
Acid Rain Info. Centre
Acid deposition exercises : a handbook for teachers
Acid Rain Info. Centre
Edukim mjedisor
160
Ang.
Acid Rain Info. Centre
Environmental Geology (4rth edition)
Carla W. Montgomery
Edukim mjedisor
160a
Ang.
Wm. C. Brown Publishers
Earth works: action pack
J. Edbrooke & L. Grundy
Edukim mjedisor
161
Ang.
Council for Environmental Education
Earth works: taking an environmental approach
J. Edbrooke &  L. Grundy
Edukim mjedisor
162
Ang.
Council for Environmental Education
My world exploring : resource pack for primary teachers
Julie Smart
Edukim mjedisor
163
Ang.
WWF Uk
Beating litter: a comprehensive environmental programme for schools
R. Stephenson & Ch. Marres
Edukim mjedisor
164
Ang.
Tidy Britain Group
Green inheritance: an education pack on  plants, botanic gardens and conservation
WWF
Edukim mjedisor
165
Ang.
WWF/ Botanic Garden Education  Network
Mjedisi në qytetin tim: Libër për edukimin mjedisor
REC
Edukim mjedisor
166a
Shqip
REC
Green inheritance: an education pack on  plants, botanic gardens and conservation
WWF
Edukim mjedisor
166
Ang.
WWF/ Botanic Garden Education  Network
Weigh your classroom rubbish
Keep Britain Tidy Group…
Edukim mjedisor
167
Ang.
Nelson & Sons
Geography matters: Local  issues
Robert Stephenson
Edukim mjedisor
168
Ang.
Tidy Britain Group
Percorsi educativi
LEGAMBIENTE
Edukim mjedisor
169
It.
LEGAMBIENTE
A multi-media education pack
Rex Beddis et al
Edukim mjedisor
170
Ang.
WWF/ North South Productions
Turtle Talks’Activity Book
Zander Srodes
Edukim mjedisor
170/Tur
Ang.
Tree Foundation
Edukim mjedisor për ciklin fillor
R. Idrees, E. mato, Z. Dedej, E. Dersha
Edukim mjedisor
170a
Shqip
Instituti i Kurrikulës dheTrajnimit & UNICEF
Global Teacher, global learner
G.Pike& D. Selby
Edukim mjedisor
171
Ang.
Hodder & Stoughton
Environmental Education for Sustainable Development
X. Jialin & W. Hongqi et al
Edukim mjedisor
172a
Ang.
Beijing Normal University Press
Manual për kompostimin e mbetjeve organike
F. Hodaj et al
Edukim mjedisor
172b
Shqip
Percorsi di educazione alimentare e ambientale
LEGAMBIENTE
Edukim mjedisor
172
It.
LEGAMBIENTE
Study Geography
J.G. Rushby/J.Bell/ M.W. Dybeck
Edukim mjedisor
173
Ang.
Longmans
Greenprints for changing schools
S.Greig, G. Pike, D. Selby
Edukim mjedisor
174
Ang.
WWF & Kogan Page Ltd
Nature for the very young : A Handbook of indoor & outdoor activities
Marcia Bowden & Marilyn Rishel
Edukim mjedisor
175
Ang.
John Wiley & Sons
In touch: Environmental education for Europe
S. Sterling/ G. Cooper
Edukim mjedisor
176
Ang.
WWF & CGE
Europe in ten points
Pascal Fontaine
Edukim mjedisor
177a
Ang.
European Documentation
Deception, Demonstration and Debate: toward a critical environment and development education
J. Abraham/C. Lacey/ R. Williams
Edukim mjedisor
177
Ang.
WWF & Kogan Page
An eye on the Environment: an art education project
H.B.Joicey
Edukim mjedisor
178
Ang.
Collins Educational  &
WWF
Inside-Outside
Ch.Mares/R.Stephenson
Edukim mjedisor
179
Ang.
Tidy Britain Group
×2 Un mondo tutto attaccato-guida all’educazione ambientale
Vittorio Cogliati Dezza
Edukim Mjedisor
180
It.
Franco Angeli
Natural capital: The role and valuation of Natural Assets in Central and Eastern Europe
Josef Seják
Edukim mjedisor
181
Ang.
REC
Mathematics and environmental education
John D. Collins
Edukim mjedisor
182
Ang.
WWF
×2 Indikatorët e mjedisit dhe zhvillimit
Tania Floqi
Edukim mjedisor
182/In
Shqip
 
Climate change-what is it all about? –An introduction for young people
European Commission
Edukim mjedisor
183a
Ang.
European Commission
Ocean Challenge: teaching materials for schools
Bob Foster-Smith
Edukim mjedisor
183
Ang.
WWF
Worlds of difference: teacher’s guide
M. Palmer & E. Bisset
Edukim mjedisor
184
Ang.
Nelson & Sons
Zhvillimi i qëndrueshëm
Zh. Maliqi & A. Paparisto
Edukim mjedisor
185
Shqip
Klubi Mjedisor “P.N. Luarasi”
Ndotja e sipërfaqeve ujore
Zh. Maliqi & A. Paparisto
Edukim mjedisor
186
Shqip
Klubi Mjedisor “P.N. Luarasi”
Uji e cilësia e tij në proceset e kullimit dhe të ujitjes (Monografi)
J. Boriçi & P. Harasani
Edukim mjedisor
186/Uj
Shqip
 
Aksionet qytetare
Zh. Maliqi & A. Paparisto
Edukim mjedisor
187
Shqip
Klubi Mjedisor “P.N. Luarasi”
Ujitja në bujqësi
K. Dhima &Ll. Gjergji
Edukim mjedisor
187/Uj
Shqip
 
Kullimi i Tokës –aspekte agronomike
Justina Boriçi
Edukim mjedisor
187/Ku
Shqip
Këshilli i Ekspertëve të Agrobiznesit
Ambientalismo: Storia dei Movimenti e delle Idee
Andrea Poggio
Edukim mjedisor
188
It.
18
Inxhinjeria gjenetike përballë bujqësisë organike
IFOAM
Edukim mjedisor
188/In
Ang.
 
Biznesi  në harmoni me mjedisin
A.Vaso/S.Anagnosti…
Edukim mjedisor
189
Shqip
Aquarius
Albanian Tourist Map
Guidë mjedisore/hartë
Šumava
Michal Valenta / Jiri Kadoch
Guidë mjedisore
124
Ang./
Gjerm./Çek.
Administration of the Šumava National Park and Protected Landscape Area
Carta turistica: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Guidë mjedisore
124a
It.
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Il Parco del Cilento: Paesaggio vivente
P.Laureano &G.Anzani et al
Guidë mjedisore
125
It.
Electa Napoli
Prespa cultural heritage
Darrell Smith
Guidë mjedisore
126
Ang./
Mk.
Bird Study and Protectionof Macedonia(BSPSM)
 The heritage of Ohrid and Prespa Lakes
Milco Georgievski & Milan Dzingo
Guidë mjedisore
126a
Ang.
Macedonian Lakeland: land of light
B. Alac, M. Georgievski et al
Guidë mjedisore
126b
Ang.
Heritage Trails Marketing Group
Willkommen
Guidë mjedisore
126c
Gjerm.
×2 Parku Kombëtar i Hotovës
INTERREG
Guidë mjedisore
126d
Shqip
INTERREG
Vlera që s’vdesin: Liqeni i Shkodrës në fotoalbum
Ahmet Osja & Darko Pajevic
Guidë mjedisore
126e
Ang./Shqip
REC
The Beauty of the Aggtelek National Park
Robert Horvath
Guidë mjedisore
126f
Ang.
Aggteleki Nemzeti Park
Prespes National Park: A guide for visitors
G. Katsadorakis & M. Scoullos
Guidë mjedisore
126g
Ang.
WWF & Elliniki Etairia et al
Librazhdi- Albania
A.Roçi et al
Guidë mjedisore
127
Shqip
Botimet Toena
Profile of Kelmend Commune
Cafod Albania
Guidë mjedisore
127 /Pr.Ke.
Shqip
Cafod Albania
Profili i Komunës Remas/ Lushnjë- Shqipëri
Cafod Albania
Guidë mjedisore
127 /Pr.
Shqip
Cafod Albania
Monumentet e natyrës së Shqipërisë
P. Qiriazi & F. Bego
Guidë mjedisore
127/M.
Shqip
PPNEA  et al
Kelmendi-vështrim gjeografik e turistik
Gj.Gruda &S.Sheme
Guidë mjedisore
127/Ke
Shqip
Eurorilindja, Tiranë 1998
Prizren in your pocket 2010-2011
Jeroen van Marle
Guidë mjedisore
127/Pri.
Shqip
Municipality of Prizren
Stay the weekend- Experience Kosovo
Kosovo Tourism Group
Guidë mjedisore
127 / St.
Shqip
Kosovo Tourism Group
Shpella e Trenit- Vlerë e rrallë natyrore dhe historike
GEF et al
Guidë mjedisore
127/Sh.T.
Shqip
GEF et al
Monumente të natyrës së Shqipërisë
P.Qiriazi/S.Sala
Guidë mjedisore
128
 
MMPAU
Vlerat natyrore të Malit Sharr
M. Lupço & H.Sllavço et al
Guidë mjedisore
129
Shqip
MES
Karavasta Lagoon
Ecotourism Ltd.
Guidë mjedisore
130
Ang.
Ecotourism Ltd.
Theth- Heart of the Albanian Alps
Stefan Kreli et al
Guidë mjedisore
130/Th
Ang.
GTZ Albania
Fertö-Hanság National Park Directorate
L. Kárpáti & K. Tolnai
Guidë mjedisore
130a
Ang.
Fertö-Hanság Nemzeti Park
Aggtelek National Park
K. Bolner-Takács
Guidë mjedisore
130b
Ang.
Aggteleki Nemzeti Park
Pelister Park
Guidë mjedisore
130c
Mk.
Čekoslovensko- Priroda a lŭd Terchovej
Guidë mjedisore
130d
 
I luogi della Storia
A. Kampanelli /G. Tavano
Guidë mjedisore
130e
Ang./It.
Carsa Edizioni
Tourisme & Environment
A. Eckert/ C. Cremer
Guidë mjedisore
130f
Fr.
NATUROPA
Province of Chieti: Road and tourist map
Ente Provinciale per il Turismo di Chieti
Guidë mjedisore
131a
It.
Ente Provinciale per il Turismo di Chieti
Pelister National Park
Pelister Mountain Conservation Project et al
Guidë mjedisore
131
Ang./
Mk.
Pelister Mountain Conservation Project et al
Prespa guide and map
Society for the Protection of Prespa
Guidë mjedisore
 
Ang.
Society for the Protection of Prespa
Implementation of Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment, as amended by Commission Directive 98/15/EC of 27 February 1998
European Commission
Ligje
259a
Ang.
European
Commission
Compilation of Community Legislation on Economic and Monetary Union, July 2004
European Commission
Ligje
259
Ang.
European
Commission
Environmental Protection Act
Ministry of Housing, Physical Planning and the Environment
Ligje
260
Ang.
Ministry of Housing, Physical Planning
and the
 Environment
Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against discrimination in 15 Member States of European Union
Haleh Chahrokh, Wolfgang Klug, Veronika Bilger
Ligje
261
Ang.
European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)
Convention on Migratory Species –Albanian Version
Ligje
261a
Shqip
PPNEA
Guidelines for Protected Area Management Categories
EUROPARC Federation & IUCN
Ligje
261b
Ang.
EUROPARC Federation & IUCN
Konventa e Aarhusit: Udhëzues zbatimi
S.Stec/S.C.Lefkoëitz
Ligje
262
Shqip
UN/REC/DANCEE
The Aarhus Convention: An implementation guide
United Nations
Ligje
262a
Ang.
United Nations
The Prohibiton of Discrimination  under European Human Rights Law
Prof. O.De Schutter
Ligje
262c
Ang.
European Commission
Buying Green! – A handbook on environmental public procurement
European Commission
Ligje
262d
Ang.
European Commission
The Eeb and the Mediterranean
European Environmental Bureau/MEDSPA
Ligje
263
Ang.
European Environmental Bureau/MEDSPA
Konventa për Ruajtjen e florës e faunës së egër dhe mjedisit natyror të Europës”- shtojca të Konventës/1992
Këshilli I Europës
Ligje
263/Kon
Shqip
Këshilli I Europës
Guidelines of waste management in Switzerland
Swiss Federal Office  of Environment, Forests and Landscape
Ligje
263/Gui
Ang.
Swiss Federal Office  of Environment, Forests and Landscape
IUCN- The World Conservation Union/ Motions/14-23 October 1996, Montreal, Canada
IUCN
Ligje
263/IUCN
Ang.
IUCN
Declaration de Barcelone/ Programme de travail
Partenariat Euro-Mediteraneen
Ligje
263/De
Fr.
Partenariat Euro-Mediteraneen
Support for Structural Adjustment
Euro-Mediterranean Partnership
Ligje
23/Su
Ang.
Euro-Mediterranean Partnership
World Bank Group (PPAH) Environmental Guidelines
International Finance Corporation
Ligje
263/W
Ang.
International Finance Corporation
International Finance Corporation  Environmental Guidelines
International Finance Corporation
Ligje
263/I
Ang.
International Finance Corporation
Implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment
European Commission
Ligje
263e
Ang.
European Commission
Practical guidelines: Chemical agents directive 98/24/EC
European Commission
Ligje
263f
Ang.
European Commission
Non-binding guide to good practice for implementing Directive 1999/92/EC “ATEX” (explosive atmospheres)
European Commission
Ligje
263g
Ang.
European Commission
Celebrating the Birds Directive
European Commission
Ligje
263h
Ang.
European Commission
The implementation of the ESPOO Convention- A Hellenic approach
Georgios Papadimitriou/Petros Patronos
Ligje
264
Ang.
Ant.N.Sakkoulas/
Bruylant Brussels
Përmbledhje ligjore për shoqërinë civile
V.Mecaj et al
Ligje
265
Shqip
gtz/ GOPA
The European Urban Charter
Council of Europe Press
Ligje
266
Ang.
Council of Europe
Press
Studim mbi kuadrin ligjor për pyjet dhe kullotat komunale në Shqipëri
V. Muharremaj, E. Muharremaj, N. Çollaku et al
Ligje
266/St.
Shqip
SNV-SIDA
The European Code of Good Administrative Behaviour
The European Ombudsman
Ligje
266a
Ang.
The European Ombudsman
×2 Eco-mafia: L’illegalita ambientale in Italia e il ruolo della criminalita organizzata
Enrico Fontana/ Lorenz o Miracle
Ligje
267
It.
Edizioni Ambiente
The Bern Convention on Nature Conservation
Environment Conservation and Management Division , CoE
Ligje
267a
Ang.
Environment Conservation and Management Division , CoE
The Bonn Convention
Ligje
267b
Ang.
UNEP/CMS
Akte ndërkombëtare mjedisore 1
REC
Ligje
268
Shqip
REC
Compendium of Environmental Legislation of Albania
Ministry of Environment
Ligje
268/C
Ang.
Ministry of Environment
Akte ligjore  mjedisore  në Shqipëri 3
REC
Ligje
269
Shqip
REC
Akte ligjore  mjedisore  në Shqipëri 4
REC
Ligje
270
Shqip
REC
Akte ligjore  mjedisore  në Shqipëri 5
REC
Ligje
271
Shqip
REC
Akte ndërkombëtare mjedisore-toka dhe aktiviteti njerëzor
REC
Ligje
272
Shqip
REC
Akte ndërkombëtare mjedisore-kimikatet
REC
Ligje
273
Shqip
REC
Akte ndërkombëtare mjedisore-dete & ujëra
REC
Ligje
274
Shqip
REC
Akte ndërkombëtare mjedisore-ajri
REC
Ligje
275
Shqip
REC
Mbështetje për pranimin dhe zbatimin e marrëveshjeve shumëpalëshe në vendet e Evropës Juglindore-Shqipëria
REC
Ligje
276
Shqip/Ang.
REC
Korniza kombëtare e biosigurisë për Shqipërinë
Anni Koci
Ligje
277
Shqip
GEF/UNEP/Ministria e Mjedisit
Rôle normative de la FAO: une etude pour les members et les partenaires
FAO
Ligje
278
Ang.
FAO
Direttiva packaging:
Conseguenze e prospettive per l’ambiente e per il mercato
Paola Ficco
Ligje
279
It.
Edizioni Ambiente
×2 Public Participation in Strategic Environmental Decisions
Svitlana Kravchenko
Ligje
280
Ang.
European Eco Forum
Manual on public participation in environmental decisionmaking
M.T.Nagy& M. Bowman et al
Të tjera /Manual
305
Ang.
REC
La tutela delle acque- testo unificato della normative in material di scarichi idrici
Alessandro Jazzetti
Ligje
281
It.
Edizioni Ambiente
Dutch Environmental organizations go to court
T. van Eck/R. Hallo/K.Horvath/J.Rutteman/M.Verheije
Ligje
282
Ang.
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Doors to democracy: current trends and practices in public participation in environmental decisionmaking in the newly independent states
REC
Ligje
283
Ang.
REC
×2 Your right to know about Sources of Pollution
European Eco Forum
Ligje
284
Ang.
European Eco Forum
Vivisezione: gli animali sperimentali nella ricerca scientific e nella vita quotidiana
Franco Travaglini
Ligje
285
It.
Aporie
New overview of the EIA/SEA system in Albania
B. Lushaj & P.Gashi
Ligje
285/N
Ang.
Kristalina
The Mediterranean Eco-Region: From Rio to Johannesburg
MIO-ECSDE
Ligje
285/Th
Ang.
MIO-ECSDE
Ligji dhe rregullorja e mbrojtjes së peshkut dhe pasurisë tjetër ihtike
Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore
Ligje
285a
Shqip
Ministria e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore
Ligja dhe Rregullore mbi Peshkimin
Min. e Ind.dhe Minierave/ Drejtoria e Peshkimit
Ligje
285b
Shqip
Min. e Ind.dhe Minierave/ Drejtoria e Peshkimit
Plani lokal i veprimit në mjedis-Komuna Lunik, Librazhd
A. Xhafa, B. Kullolli & Xh. Meta
Politika mjedisore
106a
Shqip
Komuna Lunik, Librazhd
Plani lokal i veprimit në mjedis-Komuna Qendër, Librazhd
F. Kurti, B. Kullolli & V. Hasa
Politika mjedisore
106 b
Shqip
Komuna Qendër, Librazhd
Vernetzte Natur in Europa
K. Blessing
Politika mjedisore
106
Gjerm.
Akademie fűr Natur- und Umweltschutz
The Eurosite Award for the best practice in nature management in Europe
EUROSITE
Politika mjedisore
107a
Ang./
Fr.
EUROSITE
EEB Work Programme and Budget 2007
John Hontelez
Politika mjedisore
107/EEB
Ang.
European Environmental Bureau
Risky Business! No need for mercury in the Chlorine Industry
John Hontelez
Politika mjedisore
107/Ris
Ang.
European Environmental Bureau
NGO Guidelines for promoting National Reforms of Environmentally Harmful Subsidies (EHS)
John Hontelez
Politika mjedisore
107/NGO
Ang.
European Environmental Bureau
EEB Seminar on Sustainable Development/Brussels, 6 June 2005
John Hontelez
Politika mjedisore
107/EEB.S
Ang.
European Environmental Bureau
The 6th Environmental Action Programme of the European Union – Legally Binding Commitments and Obligations
John Hontelez
Politika mjedisore
107/The
Ang.
European Environmental Bureau
Towards Europe’s New Chemicals Policy Business Impacts: Opportunities versus Scaremongering/ 21 January & 1 February 2003/Brussels
John Hontelez
Politika mjedisore
107/T
Ang.
European Environmental Bureau
Particle reduction plans in Europe- Implementation of the first daughter directive on ambient air quality in Europe
John Hontelez
Politika mjedisore
107/Par
Ang.
European Environmental Bureau
Environmental-policy co-operation with Central and Eastern Europe
Jürgen Keinhorst, Judit Kanthak & Katja Rosenbohm
Politika mjedisore
107b
Ang.
BMU
× 2Plani i veprimit të mjedisit për vendet e Evropës qëndrore dhe Lindore
REC
Politika mjedisore
107
Ang.
OECD/ Worl Bank
European Union action plans for eight priority bird species
Norbert Schäffer/ Umberto Gallo -Orsi
Politika mjedisore
108
Ang.
European
Commission
Udhëzues për përgatitjen e planeve lokale të veprimit në mjedis
REC
Politika mjedisore
109a
Shqip
REC
Socio-economic projects in Energy, Transport and Environment
European Commission
Politika mjedisore
109
Ang.
European
Commission
Clean Water Action Plan: Restoring and Protecting America’s Waters
US Government
Politika mjedisore
110
Ang.
US Government
Plani lokal i veprimit në mjedis-Progër
M.Qirjo et al
Politika mjedisore
111
Shqip/Ang
REC/PNUD/GEF/MMPAU
×2  2005 Environment Policy Review
European Commission
Politika mjedisore
112a
Ang.
European Commission
Choices for a greener future : The EU and the environment
European Commission
Politika mjedisore
112b
Ang.
European Commission
A quality environment: How the EU is contributing
European Commission
Politika mjedisore
112c
Ang.
European Commission
Roli dhe përgjegjësitë e institucioneve dhe organizmave të ndryshëm për Liqenin e Shkodrës(pjesa shqiptare)
REC
Politika mjedisore
112d
Ang.
REC
Plani lokal i veprimit në mjedis-Liqenas
M.Qirjo et al
Politika mjedisore
112
Shqip/Ang
REC/PNUD/GEF/MMPAU
Ozoni dhe plani kombëtar për heqjen nga përdorimi të substancave ozonholluese
Arben Liçaj
Politika mjedisore
113
Shqip
Geer
Progetto Bucaniere
Claudio Serangeli
Politika mjedisore
113/Pro
Ang.
Editori del Grifo
×2 Menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave të ngurta urbane në rajonin e Prespës
Forumi Ekologjik Qytetar
Politika mjedisore
113a
Shqip
Forumi Ekologjik Qytetar
Projekti i ruajtjes së Liqenit të Ohrit
Banka Botërore
Politika mjedisore
113b
Shqip
Banka Botërore
Mbrojtja e sistemeve ujore të Shqipërisë së veriut
Ardian Klosi
Politika mjedisore
113c
Shqip
Instituti Goethe & Robert Schvartz Institute
Parku i Liqeneve të Prespës- Praktika të mira komunitare
M.Qirjo/ E.Cani/
V.Zuna/E.Dodbiba
Politika mjedisore
113
Shqip
REC/PNUD /GEF/MMPAU
Politikëndjekës apo politikëbërës!
(alternative mbi zhvillimin urban, manaxhimin e territorit dhe të mjedisit)
D.Shutina & R. Toto
Politika mjedisore
114a
Shqip
Co-Plan
Umweltschutz-ein Wirtschaftsfaktor
Umwelt Bundes Amt
Politika mjedisore
114
Gjerm.
Umwelt Bundes Amt
×2 Strategic environmental issues in Central and Eastern Europe ?
REC
Politika mjedisore
 
Ang.
REC
Raport mbi biodiversitetin e Alpeve
Petrit Imeraj
Raport
48
Shqip
—-
Breeding totals of ornithofauna in Bulgaria, 2004
NATURA 2000
Raport
48/Bre
Ang.
NATURA 2000                 
Raport këshillimor për menaxhimin e Parkut Kombëtar  Shebenik- Jabllanica  (udhëzues për menaxhimin)/Nëntor 2008
PPNEA, NINA, EURONATUR, KORA
Raport
48 a
Ang.
PPNEA, NINA, EURONATUR, KORA
“Could try harder”/ A mid-term report on the European Commission’s environmental record
Green 10
Raport
48 b
Ang.
Green 10
Europe’s environment- The Dobriš Assessment
D. Stanners & P.Bourdeau
Raport
49
Ang.
European Environment Agency
West goes East: National Reports on Technology Transfer to Central and Eastern Europe
Tim Jenkins
Raport
50
Ang.
Friends of the Earth International
×2 Europe’s Environment: the third assessment
European Environment Agency
Raport
51
Ang.
Official Publications of European Communities
Acquedotti, Anno 1994
Servizio Laboratori/ Serv.  Gestione  Impianti Acqua/ Serv. Ricerca e Difesa Ambientale
Raport
52
It.
Azienda Gaz Acqua
Consorziale Reggio
Emilia/ Consorzio
Intercommunale Gaz
Acqua
Marine and Coastal Environment- Annual topic update 1999
Marcello Peronaci
Raport
52/’99
Ang.
European Environment Agency
Marine and Coastal Environment- Annual topic update 2000
Marcello Peronaci
Raport
52/M
Ang.
European Environment Agency
Hazardous substances in the European marine environment:Trends in metals and persistent organic pollutants
Norman Green et al
Raport
52/H
Ang.
European Environment Agency
Impianti di Depurazione, Anno 1994
Servizio Laboratori/ Serv.  Gestione  Impianti Acqua/ Serv. Ricerca e Difesa Ambientale
Raport
53
It.
Azienda Gaz Acqua
Consorziale Reggio
Emilia/ Consorzio
Intercommunale Gaz
Acqua
Global Overview of the Conservation of Migratory Arctic Breeding Birds Outside the Arctic
Derek A. Scott
Raport
54
Ang.
Conservation of
Arctic Flora and
 Fauna
EECONET Annual Report 2003
EUROSITE/
EUCC/
EURONATUR
Raport
55
Ang.
EUROSITE/
EUCC/
EURONATUR
Vlerësimi mjedisor në Shqipëri pas konfliktit
UNEP
Raport
56
Shqip
UNEP
The population of Albania in 2001: main results of the population and housing census
INSTAT
Raport
57
Ang.
INSTAT
Teaching for Sustainable Development
Maarten Pieters/ Vivian Pimm
Raport
58
Ang.
Project Natuur- en Milieu-Educatie/OECD
Vlerësimi i nevojave të OJQ-ve
PARTNERS/USAID
Raport
59
Shqip
PARTNERS/USAID
History teaching in the new Europe / Bruge, Belgium, 9-13 December 1991
Michel Charriere
Raport
59/Hi
Ang.
Council for Cultural Cooperation
The new Europe in geography teaching/ Strasbourg, 25-27 February 1992
Patrick  wiegand
Raport
59/The
Ang.
Council for Cultural Cooperation
×2 Self Study Report
Wageningen Agricultural University
Wageningen Agricultural University
Raport
60
Ang.
Landbouwuniversiteit
Wageningen
Vlerësimi i rreziqeve në Shqipëri
Akademia e Shkencave të Shqipërisë et al
Raport
61
Shqip
PNUD/MPVD
Report on IUCN Middle East/Pakistan,and North Africa Members Meeting
The World Conservation Union
Raport
62
Ang.
The World Conservation Union
Report on Biodiversity of River Buna
Dh. Dhora/ S. Beqiraj/  D. Dhora
Raport/Ujra
63
Ang.
REC
Consultation  des ONG et des populations concernées / Constutation Européenne Intergouvernementale sur le Développement Durable de la Montagne
Secrétariat de la consultation de ONG
Raport
64
Ang./Fr.
Secrétariat de la consultation de ONG
2nd European Congress of Conservation Biology
“ Conservation biology and beyond: from science to practice”
Draft përfundimtar/
Kongres, Pragë 2009/programme
65
Ang.
Czech University of Life Sciences
2nd European Congress of Conservation Biology
“ Conservation biology and beyond: from science to practice”
Draft përfundimtar/
Kongres, Pragë 2009/lista
66
Ang.
Czech University of Life Sciences
Changing the Balance of Trade: A Seminar on Sustainability Assessments of EU Trade Policy 9-10 July 2002
WWF, Heinrich Boll Foundation,
Raport
67
Ang.
WWF, Heinrich Boll Foundation,
Integrimi Evropian dhe mjedisi: perceptimi publik dhe diskursi në Shqipëri
Instituti i Politikave Mjedisore/ Friedrich Ebert Stiftung
Raport
68
Shqip
Instituti i Politikave Mjedisore/ Friedrich Ebert Stiftung
The Regional Environmental Reconstruction Program for SEE: Building a Better Environment for the Future
J.Braswell/
D.Tar
Raport
69
Ang.
REReP
Organization and Management Project: A report of activities in 1992 and 1993
Jan Haverkamp
Raport
70
Ang.
Milieu Kontakt Oost Europa
Sustainable Europe Campaign
A.Raichev/B.Nikolov/ D.Savova,et al
Raport
71
Ang.
National Movement
Ecoglasnost-Friends
of the Earth, Bulgaria
Lobbying and fund raising for youth environmental activities
Council of Europe/Youth Directorate
Raport
72
Ang.
Council of Europe/Youth Directorate
MIO-ECSDE preliminary report of activities
Michael Scoullos
Raport
73
Ang.
Mediterranean Info. Office
for Environment, Culture
and Sust. Dev.
Shqipëria:Administrimi i integruar i zonës bregdetare –
faza e parë
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Raport
73a
Shqip
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Shqipëria:Administrimi i integruar i zonës bregdetare –
faza e dytë
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Raport
73b
Shqip
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Time is life-conference on halting biodiversity loss by 2010
CEEWEB
Raport/Konferencë
73c
Ang.
CEEWEB
Lead Poisoning in Waterbirds : International Update Report 2000
Nienke Beintema
Raport/Ujra
74
Ang.
Wetlands International
Advisory Report on Proper Management of Shebenik-Jabllanica National Park
S. Shumka & G. Schwaderer
Raport
74/Ad
Ang.
PPNEA
Balkan Rivers- The Blue Heart of Europe
Ulrich Schwarz
Raport
74/B
Ang.
FLUVIUS
Professional training of NGOs in Albania on biodiversity conservation
Wolfgang Fremuth
Raport
74a
Ang.
EUCC, EUROSITE, EURONATUR
Implications of climatic changes on the Albanian coast –draft
UNEP
Raport
74b
Ang.
UNEP
Implications of climatic changes on the Albanian coast –revised draft
UNEP
Raport
74c
Ang.
UNEP
Report of the second meeting of the task team on the implications of expected climatic change on the coastal area of Albania
UNEP
Raport
74e
Ang.
UNEP
Report of the workshop: Transfrontier protected areas
Robert Brunner
Raport
74f
Ang.
EUROPARC Federation
Depleted Uranium in Bosnia and Herzegovina : Post-Conflict Environmental Assessment
United Nations Environment Programme
Raport
75
Ang.
UNEP
Audit environmental de la ville de Tirana – Rapport provisoire
Ville de Marseille & Banque Mondiale
Raport
75a
Fr.
Ville de Marseille & Banque Mondiale
Mbledja dhe vlerësimi i të dhënave ekzistuese mbi nivelin e mërkurit në zonën e Vlorës
A.Çullaj, Dh.Bozo & B. Baraj
Raport
75b
Shqip
PPNEA
Raport për gjendjen e mjedisit  1993-1994
Komiteti i Mbrojtjes së  mjedisit
Raport
75c
Shqip
Ministria e Shëndtësisë dhe e Mbrojtjes së Mjedisit
Shkëmbimi i përvojës dhe bashkëpunimi me Shqipërinë për çështjet e informimit dhe të ndërgjegjësimit të banorëve lidhur me mbrojtjen e mjedisit
INTERREG
Raport
75d
Shqip
INTERREG
Regional cycles: Regional Economy towards Sustainability
ICLEI
Raport/konferencë
75e
Ang.
ICLEI
Water of life –congress programme
Societas Internationals Limnologiae
Raport
75f
Ang.
Societas Internationals Limnologiae
Report on a visit to Albania
REC
Raport
76
Ang.
REC
Rebuilding our marine ecosystems, protecting our future
European Commission
Raport/simpozium 2002
76a
Ang.
European Commission
Liqeni i Ohrit dhe pellgu ujëmbledhës i tij: liqeni ynë e ardhmja jonë
M.C.Watzin
Raport
76b
Shqip
Laboratori i monitorimit të liqenit  të Ohrit, Pogradec
Report of Activities 1996
MIO-ECSDE
Raport
76c
Ang.
MIO-ECSDE
EUROPARC  expertise exchange working group: Transfrontier protected areas
P. Hotham & R. Stein 
Raport
76d
Ang.
EUROPARC Federation
 Proceedings of the workshop on: Direct marketing of local products
R. Specht & J. Maitz
Raport
76e
Ang.
EUROPARC Federation
EUROPARC Expertise Exchange Sustainable Nature Protection 2000-Intermediate Report 2000
EUROPARC Federation
Raport
76f
Ang.
EUROPARC Federation
Annual Report-1999
REC
Raport
77
Ang.
REC
Annual Report 1997: building bridges
REC
Raport
78
Ang.
REC
Annual Report 1993
REC
Raport
79
   
Report on a visit to the Republic of Slovenia
REC
Raport
80
Ang.
REC
 Strategic Environmental  Issues in Central and Eastern Europe-vol. 1
REC
Raport
81
Ang.
REC
 Strategic Environmental  Issues in Central and Eastern Europe-vol.2
REC
Raport
82
Ang.
REC
Mediterranean Environmental Technical Assistance Program
EU/UN Development Program/EU Investment Bank/ World Bank
Raport
83
Ang.
EU/UN Development Program/EU Investment Bank/ World Bank
Workshop on “ Research and technological challenges in the field of border control in the EU-25”
Raport/Ljubiana 2004
83a
Ang.
Anniversary proceedings : 80 years of achievement by the Macedonian Museum of Natural History(1926-2006)
S. Petkovski, Z. Nikolov et al
Raport
83b
Ang./Mk.
Macedonian Ministry of Culture  & UNDP
Converging technologies : shaping the future of European societies
European Commission
Raport
83c
Ang.
European Commission
Biodiversity and development: exchanging experiences –building visions
M.Kasparek &
 J. Ohl
Raport
83d
Ang.
Gtz
Crest report on the application of the open method of coordination in favour of the Barcelona research investment objective
Eu-Scientific and Technical Research Committee
Raport
83e
Ang.
Eu-Scientific and Technical Research Committee
Annual report 2004
European Environment Agency
Raport
83f
Ang.
European Environment Agency
25 years of journeys: A special report to mark the Silver Anniversary on the Bonn Convention on Migratory Species(1979-2004)
UNEP
Raport
84a
Ang.
UNEP
Annual Report 1997
IUCN
Raport
84b
Ang.
IUCN
Zusammenfassende Darstellung der Aktivitäten 1996-2000
EURONATUR
Raport
84c
Ang.
EURONATUR
Water of life
Societas Internationals Limnologiae
Raport/kongres
84d
Ang.
Societas Internationals Limnologiae
Conserving Vitality and Diversity: Proceedings of the World Conservation Congress Workshop on Alien Invasive Species
Clayton D.A. Rubec/ Gerry O. Lee
Raport
84
Ang.
The World Conservation Union
×2 DG ENV-NGO Dialogue Group
-Summary of the fourth meeting
REC
Raport/Draft
22-23.04.2001
85
Ang.
REC
Report on results of the coastal areas management programme(CAMP) for Albania
UNEP
Raport
85a
Ang.
UNEP
Raport vjetor 2000
Fondacioni Shqiptar i Shoqërisë Civile
Raport
85b
Ang./
Shqip
Fondacioni Shqiptar i Shoqërisë Civile
Annual report 1998
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Raport
85c
Ang.
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Annual report 2000
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Raport
85d
Ang.
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Annual report 2002
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Raport
85e
Ang.
MILIEUKONTAKT OOST-EUROPA
Raport për gjendjen e mjedisit 2005-2007
M. e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Raport
85 ë
Shqip
M. e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Frontier research: The European challenge
European Commission
Raport/Shkurt 2005
85f
Ang.
European Commission
Promotion of education and public awareness for environment and sustainability in the Mediterranean
Anastasia Roniotes
Raport
86
Ang.
MIO-ECSDE
Proceedings of the International Conference and Exchibition: Municipal Solid Waste Management in the Mediterranean
MIO-ECSDE
Raport
86a
Ang.
MIO-ECSDE
The Architecture of the Pan European Ecological Network
A.J.F.M. van Opstal
Raport
87
Ang.
Landbouw,
natuurbeheer en visserij
Ambiente e politica dei trasporti: le proposte di WWF Italia e Legambiente per la mobilita sostenibile
Anna Donati, Luigi Rambelli, Mario Zambrini
Raport
88
It.
Edizioni Ambiente
Ambiente Italia 1998: rapport sullo stato del Paese e analisi del ciclo delle acque
M. Noro/
A. Valentinelli
Raport
89
It.
Edizioni Ambiente
Nature and National Parks
EUROPARC & Phare
Raport
89a
Ang.
EUROPARC & Phare
Report of the Commission of the European Communities to the UN Conference on Environment and Development
European Communities Commission
Raport
90
Ang.
European
 Communities Commission
Raport mbi gjendjen e mjedisit në Shqipëri: plani kombëtar i veprimit për mjedisin
L.Selfo/G.Deliu et al
Raport
91
Shqip
MSHMM
Albania and the World Bank: Building the Future
M.C. Andrews/ Gulhan Ovalioglu
Raport
92
Ang.
The World Bank Washington D.C.
×3 Europe’s Environment: the third assessment- summary
European Environment Agency
Raport
93
Ang.
Official Publications of European Communities
Air Pollution in Upper Silesia
Piotr S. Poborski
Raport
94
Ang.
Information Center
for  Air Protection
Quality of bathing water:2004 bathing season
European Commission
Raport
94a
Ang.
European Commission
Greening the economy : Sustainable Development and New Economic Instruments
INFRAS/ NSC
Raport /Konferencë
( 27-30.09. 1995)
95
Ang.
INFRAS/ NSC
Karavasta Lagoon-Wetland Management Project 1996
(project summary)
Phare
Raport
95/K
Ang.
Phare
Raport mbi gjendjen e biodiversitetit në tokat e punueshme të degraduara/1998
P.Qiriazi, M.Xhulaj et al
Raport
95/R
Shqip
Support of unemployed people within the project region – project experience/Fier, Albania-May 2003
GTZ
Raport
95/Sup
Ang.
GTZ
Co-Plan Annual Report 2010
Co-Plan
Raport
95a
Shqip/Ang
Co-Plan
Europäischer Workshop fűr Umweltberatung Wien
    —–
Raport
96
Gjerm.
———-
Shqipëria-administrimi i integruar i zonës bregdetare
(faza e parë)
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Raport
96/F.P
Shqip
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Shqipëria-administrimi i integruar i zonës bregdetare
(faza e dytë)
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Raport
96/F.D
Shqip
Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit
Central and East European Biodiversity Initiative
REC
Raport
96a
Ang.
REC
Developing sustainable tourism in the Shala Valley, Shkodra district
Rob Glastra
Raport
96b
Ang.
SNV
World Conservation Congress: Agenda and Documentation
The World Conservation Union
Draft përfundimtar/
97
Ang.
The World Conservation Union
Environmental education: Proceedings of  Seventh East- West Consultation Ubbergen & Bergen , The Netherlands
J. Bucher & A. Greven
Raport
98
Ang.
MILIEUKONTAKT -EUROPA
Steps out of the Ozone hole: Ngo Forum to the 7thMeeting of the Parties to the Montreal Protocol
ŐKOBűRO
Raport
99
Ang.
ŐKOBűRO
The REC beyond 2000
REC
Raport
100
Ang.
REC
Proceedings-World Conservation Congress 13-23 October 1996, Montreal, Canada/Resolutions & Reccomendations
The World Conservation Union
Raport/Kongres
101
Ang.
The World Conservation Union
ROMA AMBIENTE-ATTI DEL CONVEGNO 1995: PROCESI PRODUTTIVI E COMPATIBILITA AMBIENTALE
Fiera di Roma
Raport/seminar
102
It.
Fiera di Roma
Proceedings:  Symposium for protection of natural lakes in Republic of Macedonia
Dafina Guseska, et al
Raport
103
Ang.
Psi Hydrobiological Institute –Ohrid
Sustainable development of Prespa region: Proceedings
Macedonian Ecological Society
Raport/
Simpozium
 23-25.06.2000
104
Ang./Mk.
Macedonian
Ecological Society
Forestry project/Environmental Assessment Report- February 1996
Food and Agriculture Organization of the United  Nations Rome
Raport
104/For
Ang.
Food and Agriculture Organization of the United  Nations Rome
Towards integrated conservation and sustainable development of transboundry macro and micro Prespa Lakes
L.Gjiknuri/
A.Miho/
S.Shumka
Raport/
Simpozium
24-26.10.1997
105
Ang.
PPNEA
Programme d’amenagement du Parc National des Cévennes 2000-2006
Les Cévennes
Strategji
115
Fr.
Ministere de
l’amenagement du
territoire et de
l’environment
Strategjia dhe plani i veprimit për zbatimin e Konventës së Aarhusit në Shqipëri
Republika e Shqipërisë- Ministria e Mjedisit
Strategji
116
Shqip
Republika e
 Shqipërisë-
Ministria e Mjedisit
The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy
Council of Europe/UNEP/European Centre for Nature Conservation
Strategji
117
Ang.
Council of Europe/UNEP/European Centre for Nature Conservation
Strategji sektoriale: Zhvillimi i Turizmit në Shqipëri-Analiza
Strategji
118a
Shqip
Strategji sektoriale: Zhvillimi i Turizmit në Shqipëri- Koncepti Strategjik
H.Haase & Co.
Strategji
118b
Shqip
Consumption Opportunities- Strategies for change
John Manoochehri
Strategji
118c
Ang.
UNEP
Strategy:  a reader for environmental activists
Jan Haverkamp/M. Sondorp
Strategji
118
Ang.
Friends of the Earth
A strategy for Mediterranean Wetlands
MedWet Secretariat
Strategji
119
Ang.
MedWet Secretariat
Making sustainable commitments : An environmental strategy for the World Bank + DVD
The World Bank
Strategji
120
Ang.
The World Bank
An NGO view on the implementation of the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy in Bulgaria, Hungary, Latvia, Romania, Slovakia, Ukraine, and in Yugoslavia
Sandor Barati
Strategji
121
Ang.
CEEWEB
EU sustainable  development strategy from theory to delivery/ December 2006
John Hontelez & Maria Buitenkamp
Strategji
121/EU
Ang.
The European Environmental Bureau
EEB proposals for a European strategy on Sustainable Use and Management of Natural Resources/September 2004
John Hontelez
Strategji
121/E
Ang.
The European Environmental Bureau
P.E.B.L.D.S explained
Catherine McCloskey
Strategji
122a
Ang.
IUCN
European Conservation Strategy
Council of Europe
Strategji
122b
Ang.
Council of Europe
Strategjia e Organizatave Joqeveritare Mjedisore Shqiptare
Feride Konomi
 
122c
 
MILIEUKONTAK-EUROPA
Estonian National Environmental Strategy
Estonian Environment Information Center
Strategji
122
Ang.
Estonian Environment Information Center
Konventa mbi diversitetin biologjik:Raporti kombëtar
F.Bego/M.Koni
Strategji
123
Shqip
GEF
The region of Durres-Vlore Coastal Profile(draft)
UNEP, Mediterranean Action Plan & Priority Actions Programme
Studim
323a
Ang.
UNEP, Mediterranean Action Plan & Priority Actions Programme
History and problems of tourism in the lake Constance Area
Werner Trapp
Studim
323/His
Ang.
Të menduarit kritik përmes kurrikulumit
Charles Temple
Studim
323b
Shqip
CDE
The Environment-What Europeans think(2002)
European Commission
Studim
323c
Ang.
European Commission
Reclaiming city streets for people: Chaos or quality of life?
European Commission
Studim
323d
Ang.
European Commission
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in Energy Research
European Commission
Studim
323e
Ang.
European Commission
Non-Nuclear Energy Research in Europe- A comparative study
European Commission
Studim
323f
Ang.
European Commission
Rritja e ambientalistëve të rinj
A. Ferreti & E. Bertoldi
Studim
323g
Shqip/It.
Legambiente, PPNEA
Conserving and Managing Wetlands for Invertebrates/ Protection et gestion des zones humides pour les invertébrés
Council of Europe
Studim
323
Ang./
Fr.
Council of Europe
National Environmental Protection Funds in Eastern Europe
REC
Studime
324
Ang.
REC
First European Quality of Life Survey: Social dimensions of housing
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Studim
324a
Ang.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
A vision for Photovoltaic Technology
European Commission
Studim
324b
Ang.
European Commission
Healthy People in a Healthy Environment- Environmental impacts on health:better understanding for better protection
European Commission
Studim
324c
 
European Commission
Central and East European Biodiversity Initiative: Conference Proceedings
REC
Studim rasti
325
Ang.
REC
Developing local and regional environmental  action plans: case studies of Bulgaria, The Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovac Republic
REC
Studim rasti
326
Ang.
REC
Cleaner production in the Mediterranean Region
J. Aloisi Larderel/O. El-Kholy
Studim rasti
327
Ang.
ECOMED/UNEP
Njerëzit dhe puna në Shqipëri-2001
INSTAT
Studim
328
Shqip
INSTAT
GIS Mapping Project : A database for the pan- European Green Belt  
 H. Schlumpreht/ F. Ludwig
Studim
329
Ang.
European Green Belt
EU-Agrarpolitik
Euronatur
Studim rasti
330
Gjerm.
Euronatur
The combat of Desertification in Global Partnership: A challenge for Civil Society
Lyn Allen/ Jűrgen Gliese/Richard Ledgar
Studim
331
Ang.
AG Desertifikation
The Danton Project
Peter Dawson
Studim
332
Ang.
WWF
United Kingdom
Civil Society and the Environment in Central and Eastern Europe
D.Fisher & C. Davis/ A. Juras/
 V. Pavlovic
Studim rasti
333
Ang.
Ecological Studies Institute, London
Hold the applause! A case study of corporate environmentalism
Jack Doyle
Studim rasti
334
Ang.
Friends of the Earth
Hollimi i shtresës së ozonit
Figali Hila
Studim
334/Ho.
Shqip
UNEP
Studi sulla vulnerabilita degli acquiferi 4
M. Pellegrini
Studim
335
It.
Pitagora Editrice Bologna
Fishing for a living : The ecology and economics of fishponds in Central Europe
The World Conservation Union
Studim
336
Ang.
IUCN, Gland,Switzerland,
and Cambridge, Uk
Concern for Tomorrow :A National Environmental Survey 1985-2010
Ir.F. Langeweg
Studim
337
Ang.
Research for Man and Environment
Emergenza Mediterraneo
LEGAMBIENTE
Studim rasti
338
It./Ang.
LEGAMBIENTE
The World Bank and the Environment
World Bank Staff
Studim
338/Th
Ang.
The International Bank for Reconstruction
Enhancing SMEs Development in Albania: A study on Macro-Financial Soundness Indicators
F. Capurso
Studim rasti
339a
Ang.
PBM
La trappola della globalizzazione
H.P.Martin/H.Schuman
Studim/globalizmi
339
It.
Edition Raetia
Tirana & mjesisi: Analizë e problematikave mjedisore të qytetit
EDEN/B.Tiranë
Studim rasti
340
Shqip
Bashkia Tiranë
Quanto basta?- la societa dei consume e il future della Terra
Alan Durning
Studim
341
It.
Franco Angeli
Mprehtësi
CDE
Studim
341a
Shqip
CDE
×2The Eco-twisters: Dossier on the European Environment
Hutter/ Keller/ Ribbe/ Wohlers
Studim
342
Ang.
Green Print
×3 Best practices and lessons learnt in the implementation of the EU Habitat Directive: the German experience
Central and East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity
Studime rasti
343
Ang.
CEEWEB 2003
Human Ecology: Problems and Solutions
Erlich/Erlich/ Holdren
Studim
344
Ang.
W.H. Freeman Company
Politikani i Ri
USAID
Studim
344/Po
Ang.
USAID
La gestione dei rifiuti (la nuova gestione dell’ambiente)
P. Ficco/F. Gerardini
Studim
345
 
Edizione Ambiente
Cooperation South: Globalization…
United Nations Development Programme
Studim
346
Ang.
UNDP
Faith and nature : our relationship with the natural world explored through sacred literature
M. Palmer/A. Nash/I.Hattingh
Studim
347
Ang.
WWF Uk
Cooperation South
UNDP
Studim/Globalizimi
348
Ang.
UNDP
Public participation in the Mediterranean
M. Scoullos/A. Roniotes/ V. Malotidi
Studim
349
Ang.
MIO-ECSDE
School links international: A new approach to primary school linking around the world
R. Beddis/
C. Mares
 Studime
350
Ang.
Avon County Council
New horizons? – possibilities for cooperation between Environmental NGOs and Governments in Central and Eastern Europe
P. Hardi& A. Juras & M.T. Nagy
Studime rasti
351
Ang.
REC
Tribunë mjedisore-shkencore
B.Mustafa, Z.Veselaj, S.Tahirsylaj et al
 Studime
351/Tri
Shqip
Qendra për Edukim, trajnim dhe Hulumtim Shkencor & Komuna e Prizrenit
Acidification and Air Pollution Still with us
Per Elvingson/ Christer Ågren
Studim
352
Ang.
The Swedish NGO Secretariat on
Acid Rain
Developing Local and Regional Environmental Action Plans ?
REC
Studime rasti
 
Ang.
REC
Komuniteti dhe mjedisi
Kujtim Isufi
Studim
352/Kom
Ang.
UNDP & GEF
Schul Atlas
Freytag & Berndt
Të tjera/hartë
286
Gjerm.
Freytag & Berndt
Adresari i OJF-ve shqiptare 2005
USAID/ Qendra për ndryshim dhe menaxhim konflikti
Të tjera /OJF
287
Shqip
USAID/ Qendra për ndryshim dhe menaxhim konflikti
Daten zur Natur
Bundesamt fűr Naturschutz
Të tjera/libër
288
Gjerm.
Bundesamt fűr Naturschutz
Annual Report 2002
Community Plant Variety Office
Të tjera/libër
289
Ang.
EU Publications Office
Annual Report 2003
Community Plant Variety Office
Të tjera/libër
290
Ang.
EU Publications Office
S.It.E. Archivio Bibliografico
S. It. E.
Të tjera/bibliografi
291
It.
S. It.E.
Inventory of Greek Wetlands as natural resources
Zalidis C. G. & A. L. Mantzavelas
Të tjera/libër
292
Ang.
Greek Biotope/Wetland Centre
Directory of Funding Sources for Environmental NGOs
Grazyna Krzywkowska/Ausra Jurkeviciute
Të tjera
293
Ang.
REC
Government and environment: A directory for central and Eastern Europe
REC
Të tjera
294
Ang.
REC
Popullsia e Shqipërisë-Durrës 2001
INSTAT
Të tjera/libër
295
Shqip/Ang.
INSTAT
Probing Levels of Life: A Laboratory of Life
P.J.Hummer/A.Kaskel/J.E.Kennedy/R.F.Oram
Të tjera /Metoda
296
Ang.
Charles E.Merrill Publishing Co.
Pioneering Spirits : The 12th Rolex Awards for Enterprise
Thames & Hudson
Të tjera /Konkurs
297
Ang.
The Rolex Awards for Enterprise
Eko Plagát 1999: The International Exhibition and contest of issued posters on the topics of conservation of nature and protection of environment
Dana Doricova
Të tjera /Konkurs
298
Ang./Sllov.
Administration of the National Park Malá Fatra in Varin
EU and CEE NGOs Dialogue, Brussels, October 20-21, 1999
—-
Të tjera/print
299
Ang.
—-
Government and Environment: A Directory for Central and Eastern Europe
REC
Të tjera
300
Ang.
REC
Tregues sipas qarqeve
INSTAT
Të tjera/libër
301
Shqip/Ang.
INSTAT
Determination of Faecal streptococci in Sea Water by the multiple test tube(MPN) method
(two copies)
UNEP/WHO
Të tjera /Metoda
302
Ang.
UNEP/WHO
Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim
Majkëll Fullan
Të tjera/edukim
303
Shqip
SOROS
Working with NGOs: A practical guide to Operational Collaboration between the World Bank and NGOs
C. Malena
Të tjera /Manual
304
Ang.
World Bank
Advising citizens: Grants for public participation advisory services
REC
Të tjera
306
Ang.
REC
World Conservation Bookstore
The World Conservation Union
Të tjera
307
Ang.
IUCN Publications
Manuali i Gjuetarit
H. Zoto & A. Diku
Të tjera /Manual
308
Shqip
Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Die politischen Institutionen der Schweiz
Oswald Sigg
Të tjera /Inst. politike
309
Gjerm.
Pro Helvetia
Das Őko-Testbuch: Analysen und Experimente zur Eigeninitiative
Manfred Häfner
Të tjera /Metoda
310
Gjerm.
Milieu Educatie
Musikleben in der Schweiz
Dominique Rosset
Të tjera
311
Gjerm.
Pro Helvetia
Tanz und ballet in der Schweiz
Jean-Pierre Pastori
Të tjera
312
Gjerm.
Pro Helvetia
Umweltbewusst Haushalten
Margrit Bűhler
Të tjera
313
Gjerm.
Imidena
Kooperacioni Italian në Shqipëri: zhvillimi i sektorit privat
Aldo Sicignano
Të tjera
313a
It.
Cooperazione Italianaa allo Sviluppo
La comunita di Capodarco
Marco Damilano
Të tjera /Letërsi
314
It.
 
La communita Europea e il Sud del Mondo: una guida critica per le organizzzioni non governative europee
P. Attanasio/N.Arena
Të tjera /Manual
315
It.
Green Papers
Proceset dhe pajisjet për pastrimin e ujërave të ndotura
Lirim Selfo
Të tjera /Metoda
316
Shqip
8 Nëntori
Gis Models: A tool for large carnivores conservation planning
F. Zimmermann
Të tjera/print
Ang.
CatSG/KORA
SCALP criteria
F. Zimmermann
Të tjera/print
Ang.
CatSG/KORA
×2 GIS Workshop-GermanyNov.2008
EURONATUR, KORA, PPNEA…
Të tjera/print
 
Ang.
EURONATUR, KORA, PPNEA…
European sustainable cities-Part 1
Colin Fudge et al
Zhvillim mjedisor
190
Ang.
European Commission
Energy, environment and sustainable development
European Commission
Zhvillim mjedisor
190a
Ang.
European Commission
Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i ligatinave në pellgun e Mesdheut
ECAT Tirana
Zhvillim mjedisor
190b
Shqip
ECAT Tirana
EU research for sustainable earth observation
European Commission
Zhvillim mjedisor
190c
Ang.
European Commission
Investing and working for a sustainable future
European Bank for Reconstruction and Development
Zhvillim mjedisor
190d
Ang.
European Bank for Reconstruction and Development
International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants
WWF/TRAFFIC/IUCN et al
Zhvillim mjedisor
191
Ang.
WWF/TRAFFIC/IUCN et al
Educating for a Sustainable Future: A Transdisciplinary Vision for Concerted Action/ International Conference Thessaloniki 8-12 December 1997
UNESCO
Zhvillim mjedisor
191/Ed.
Ang.
UNESCO
The way to a sustainable Switzerland
Beat Jordi
Zhvillim mjedisor
191/ The
Ang.
Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape
Assessment of the sustainable use of medicinal plants from the Ohrid and Prespa region
W. Fremuth, P.Hoda et al
Zhvillim mjedisor
191a
Ang
ECAT
Regional Cycles: Regional Economy Towards Sustainability
Gino van Begin
Zhvillim mjedisor
191b
Ang.
ICLEI
Sustainable forestry and the European Union: Initiatives of the European Commission
European Commission
Zhvillim mjedisor
191c
Ang.
European Commission
Regional Approaches to Sustainable Economy: Potentials and Limits
T. Kluge & E. Schramm
Zhvillim mjedisor
191d
Ang.
Institute for Social-Ecological Research
Sustainable consumption and production in the EU
European Commission
Zhvillim mjedisor
191e
Ang.
European Commission
Environment and sustainable development in the Mediterranean
European Commission & EUROMED
Zhvillim mjedisor
191f
Ang.
European Commission & EUROMED
Sustainable Tourism as a Development Option
Birgit Steck
Zhvillim mjedisor
191g
Ang.
gtz
A sustainable approach for the environment
European Commission
Zhvillim mjedisor
191h
Ang.
European Commission
Ecotourism: the potentials and pitfalls, vol.2
Elizabeth Boo
Zhvillim mjedisor
192
Ang.
WWF Washington
Fundraising and Sustainability Planning Training
Carol  Dugan
Zhvillim mjedisor
192a
Ang.
Institute for Policy Studies-the John Hopkins University
What’s ahead for the World Bank / Interviews on the Bank’s role in promoting sustainable development
Mott Foundation
Zhvillim mjedisor
192 b
Ang.
Mott Foundation
Inspired by diversity: UNESCO’s biosphere reserves as model regions for sustainable interaction
Sigrun Lange
Zhvillim mjedisor
193
Ang.
Austrian Academy of Science
×2 Beyond the Green Horizon: Principles for sustainable tourism
Shirley Eber
Zhvillim mjedisor
194
Ang.
WWF Uk
Debt Swaps for Sustainable Development
J. Kaiser/A. Lambert
Zhvillim mjedisor
195
Ang.
EURODAD/IUCN/SCDO
Planning for Sustainability: Supporting NGO self-financing ventures
R. Atkinson/ Joanna Messing
Zhvillim mjedisor
196
Ang.
Phare Partnership Programme
Towards a sustainable Europe: The EU policies and Central and Eastern European Countries
J. Sibl &  R. van Ermen
Zhvillim mjedisor
196a
Ang.
EEB
Tourism: Environment and Development perspectives
Peter Mason
Zhvillim mjedisor
197
Ang.
WWF
× 2 Global sustainability and the ecological footprint
VROM council
Zhvillim mjedisor
198
Ang.
VROM council
Re-orienting environmental Education for Sustainable Development
M. J. Scoullos
Zhvillim mjedisor
199
Ang.
UNEP/University of Athens/
MIO-ECSDE
Sustainable development of Prespa Region: International Symposium(programme)
MES
Zhvillim mjedisor
200a
Ang.
MES
× 2 /100 Strade per giocare
M. Fratoddi/R. Trabona
Zhvillim mjedisor
200
It.
CUEN
101 steps towards sustainability
Eco Councelling in Europe
Zhvillim mjedisor
201
Ang.
Umweltberatung Europa
Roma citta sostenibile
ECOMED/ACEA
Zhvillim mjedisor
202
It.
ECOMED/ACEA
Eco lodge concept for Montenegro
 
Zhvillim mjedisor
203
Ang.
GTZ
Towards Sustainable Agriculture in the Republic of Macedonia
J.Ziberoski/N.Jordanovski/B.Ristevski
Zhvillim mjedisor
204
Ang.
The Ecologists Movement
of Macedonia-DEM
×3 State of the world ‘98
L.R.Brown/C. Flavin/ H.French
Zhvillim mjedisor
205
It./Ang.
Edizioni Ambiente
Ecological Sound Use of Building Materials
Peter J. Simeonov
Zhvillim mjedisor
206
Ang.
MEDICINA I FISKULTURA
Industry in service for sustainable development
Zbigniew Bochniarz
Zhvillim mjedisor
207
Ang.
UNDP
×2 Nipoti miei: discorsi sui future possibili
Fabrizio Giovenale
Zhvillim mjedisor
208
It.
Cuen-Ecologia
Sustainable Development Program:
An NGO Alternative for Sustainable Development of Hungary
Sandor Barati/ Ivan Gyulai/
Roger Thomas
Zhvillim mjedisor
209
Ang.
National Society of Conservationists
Mai piu Cernobyl
Lucia Venturi
Zhvillim mjedisor
210
It.
Cooperativa centro
di documentazione Pistoia
Se i piatti di plastici…riflessioni sulla progettazione dei nostril consumi
Irene Ivoi
Zhvillim mjedisor
211
It.
Cooperativa centro
di documentazione Pistoia
Towards Integrated Conservation and Sustainable Development of Transboundry Macro and Micro Prespa Lakes
PPNEA
Zhvillim mjedisor
212
Ang.
PPNEA
Management of coastal  lagoons in Albania
R. M.H. Tekke
Artikuj shkencorë
353
Ang.
EUCC
The 27th annual conference of Yugoslav water pollution control society: “ Water pollution control ‘98”
Artikuj shkencorë
354
Ang./ Mk.
 
International association of theoretical and applied limnology, Vol.28-Part 1
R. G. Wetzel
Artikuj shkencorë
355
Ang.
E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung
International Review of Hydrobiology
V. Straškrabová & J. Vrba
Të tjera/ metoda
356
Ang.
Hydrobiological Institute- Czech Republic
Studia Marina, Vol.23
Dr. Slobodan Regner et al
Artikuj shkencorë
357
Ang.
Studia Marina
…na sredna dunavska ravnina (?), Sofia 2005
Petar …& Boris Nikopov et al
—-
358
Mk.
Dokumenti za Upravlenie I politika
—-
359
Mk.
Concept on cross-border development
S. Dräger & A. Kikovic et al
Studim
360
Ang.
GTZ
Large carnivore conservation in Croatia- Bulletin, No.2/January 2008
A.Štrbenac
Biodiversitet
361
Ang.
State Institute for Nature Protection
Banorët dhe mjedisi në pllajën e Dumresë
S. Sala & P. Qiriazi
Studim
362
Shqip
ideart
Utilizing legal tools to raise environmental awareness
Ardian Klosi
Ligje
363
Ang./Shqip
K&B
Regjistër i specieve të faunës së Shqipërisë 2010
Dhimitër Dhora
Fjalor
364
Shqip
Camaj-Pipa
Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë-latinisht,shqip, anglisht
Dhimitër Dhora
Fjalor
365
Shqip/Ang.
Camaj-Pipa
Liqenet natyrore(mjedisi i Gramshit)
Mahmud Xhelili
Biodiversitet
366
Shqip
Shpresa
An English-Macedonian limnological dictionary
Slavé Nikolovski-Katin
Fjalor
367
Ang./Mk.
The Hydrobiological Institute-Ohrid
English-Macedonian bio-technical dictionary
Slavé Nikolovski-Katin
Fjalor
368
Ang./Mk.
Camaj-Pipa
Fjalor shqip-anglisht
I. Duro & R. Hysa
Fjalor
369
Shqip/Ang.
8 Nëntori
Praktikumi i botanikës (fanerogamet)
Mersin Mersinllari
Fjalor
369a
Shqip
shblu
Fjalorth i terminologjisë mjedisore
Drita Dade
Fjalor
369b
Shqip
Masmedia dhe Mjedisi
Mediterranean Wetland Inventory: A reference manual- vol. 1
L. T. Costa & J. C. Farinha
Të tjera/ metoda
370
Ang.
Wetlands International ICN
Mediterranean Wetland Inventory: data recording-vol.2
N. Hecker & L.T.Costa et al
Të tjera/ metoda
371
Ang.
Wetlands International ICN
Conservation and wise use of wetlands in the Mediterranean basin: Focus on  the Kune-Vaini lagoon, Lezha, Albania
ECAT Tirana
Të tjera/ metoda
372
Ang.
ECAT Tirana
Crossing borders for nature: European examples of transboundary conservation
Maja Vasilijević &
Tomasz Pezold
Studim
373
Ang.
 
Aquaculture Research: From Cage to Consumption
M. Thomassen &
R. Gudding et al
Artikuj shkencorë
374
Ang.
The Research Concil of Norway
A beautiful place: a game for 4-7 year olds
Jim Deacove
Edukim mjedisor
Ang.
Bodem: Basis-Onderwijs
——
Edukim mjedisor
Ang.
The greenhouse effect: causes and consequences
David R. Wright
Edukim mjedisor
Ang.
Hodder & Stoughton
Focus on nature
 
Biodiversitet
 
Ang.
 
Nature without frontiers
European Natural Heritage Fund
Biodiversitet
 
Ang.
European Natural Heritage Fund
Documents on the Sofia Conference-October 1995
UNECfor Europe
Raport
 
Ang.
UNECfor Europe
NATURA 2000
Phare
Raport-workshop
 
Ang.
Phare
Rregullore për organizimin dhe kryerjen e programeve të studimit të doktoraturës në fakultetin e Bioteknologjisë
Prof. Dr.
Vlash Mara
Rregullore
 
Shqip
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Adresari i OJQ-ve Shqiptare
PARTNERS
Të tjera
 
Shqip
PARTNERS
Working for peace,security and stability: EU in the world
EU publications office
Të tjera
 
Ang.
EU publications office
Six years of NGO partnerships 1995-2000
USAID
Të tjera
 
Ang.
USAID
Expanding knowledge to improve our well-being
European Commission
Të tjera
 
Ang.
European Commission
Ethnobotany of the Loita Maasai
UNESCO
Të tjera
 
Ang.
UNESCO
Across the waters-Portfolio 2001
WWF
Të tjera
 
Ang.
WWF
Across the waters-Portfolio 2000
WWF
Të tjera
 
Ang.
WWF
EMAS Energy Efficiency Toolkit for Small and Medium sized Enterprises
EMAS
Të tjera
 
Ang.
EMAS
NGO and EMAS: a win/win path to sustainable development
EMAS
Të tjera
 
Ang.
EMAS
The environment and theEuropean Commission
European Commission
Të tjera
 
Ang.
European Commission
A directory of Environmental Organisations active in the Mediterranean
MIO-ECSDE
Të tjera
 
Ang.
MIO-ECSDE
Divjakë-Karavastaja: kompleks me vlera ekologjike të gjithanshme dhe me mundësi potenciale për zhvillimin e ekoturizmit
Lekë Gjiknuri
Të tjera
 
Shqip
PPNEA
Guidelines for the Organisation of Round Table Discussions
MIO-ECSDE
Të tjera
 
Ang.
MIO-ECSDE
The global environment
Mike Flood
Të tjera
 
Ang.
Powerful Information
European Bird Protection Societies
Schweizer Vogelschutz
Të tjera
 
Ang.
SVS
The Mediterranean Eco Region: From Rio to Johannesburg
MIO-ECSDE
Të tjera
 
Ang.
MIO-ECSDE
Broshura e sektorit të shëndetit
Forumi Shqiptar i OJQ-ve
Të tjera
 
Shqip
Forumi Shqiptar i OJQ-ve
By -Laws
WSPA
Të tjera
 
Ang.
WSPA
Welfare Policy
WSPA
Të tjera
 
Ang.
WSPA
Building Alliances for development/UNDP&civil society organizations
UNDP
Të tjera
 
Ang.
UNDP
Branta(aout 1997)
Le Balkan information
Të tjera
 
Ang.
Le Balkan information
Proceedings of the workshop-Direct marketing of local products
Rudolf Specht &
Josef  Maitz
Të tjera
 
Ang.
Europarc Expertise Exchange
Bulgarian-Swiss Biodiversity Conservation Programme-newsletter
BSBCP
Të tjera
 
Ang.
BSBCP
Nature museums:tools for learning about, promoting and protecting the natural heritage of Europe
Council of Europe
Të tjera
 
Ang.
Council of Europe
Conserving biodiversity- utilizing biodiversity sustainably- sharing benefits equally
gtz
Të tjera
 
Ang.
GTZ
Social sciences books
Taylor & Francis Publishers
Të tjera
 
Ang.
Taylor & Francis Publishers
Europarc Expertise Exchange- newsletter,1997
Phare
Të tjera
 
Ang.
Phare
La letter de LINE
Association Liban Nature Environnement
Të tjera
 
Ang.
Association Liban Nature Environnement
Appendum au Rapport sur la politique de l’environment en Europe
Council of Europe
Të tjera
 
Fr./
Ang.
Council of Europe
Economic approaches to the reduction of CO2 emissions from cars in the OECD-Minutes from an …workshop
European environmental bureau
Të tjera
 
Ang.
European environmental bureau
Center of euro-mediterranean regions for the environment
 
Të tjera
 
Fr./
Ang.
 
Coastline magazine (7 numra)
EUCC
Revistë mjedisore
 
Ang.
EUCC
Biodiversité: La haute mer oubliée
Courrier de la Planète
Revistë mjedisore
Fr.
Courrier de la Planète
Biodiversité: Balkans – un avenir européen
Courrier de la Planète
Revistë mjedisore
Fr.
Courrier de la Planète
Vie Sauvage, Encyclopédie Larousse des Animaux/Le vison
Vie sauvage
Revistë mjedisore
 
Fr.
Vie sauvage
Vie Sauvage, Encyclopédie Larousse des Animaux/La loutre d’Europe
Vie sauvage
Revistë mjedisore
 
Fr.
Vie sauvage
2012/1 Newsletter
International Council for Game and Wildlife Conservation
Revistë mjedisore
 
Ang.
International Council for Game and Wildlife Conservation
The Japan Journal/ What’s for dinner ?/February 2006
Japan Foundation
Revistë mjedisore
 
Ang.
Japan Foundation
The Japan Journal/ Advancing science
Japan Foundation
Revistë mjedisore
 
Ang.
Japan Foundation
Das ‘Grüne Band Europa”
Natur+kosmos
Revistë mjedisore
 
Ang.
Natur+kosmos
Safari
The journal of big game hunting
Revistë mjedisore
 
Ang.
The journal of big game hunting
Mjedisi shqiptar/203
Ministria e Mjedisit
Revistë mjedisore
 
Shqip
Ministria e Mjedisit
African-Eurasian Migratory(water bird) Agreement
EURONATUR
Revistë mjedisore
 
Ang.
EURONATUR
Naturopa
Council of Europe
Revistë mjedisore
 
Ang./Fr.
Council of Europe
Υγρα λιβαδια, η σημασια τους για την Πρεσπα
Life& WWF
Revistë mjedisore
 
Gr.
Life& WWF
Mjedisi shqiptar
Ministria e Mjedisit
Revistë mjedisore
 
Shqip
Ministria e Mjedisit
Cat News: Status and Conservation of the Leopard on the Arabian Peninsula (special issue No1)
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Cat News: Status and Conservation of the Leopard in the Caucasus 
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Cat News: The Jaguar in Brasil (special issue No.4)
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Cat News No. 42-46
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Cat News No. 48-50
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Cat News No.52 (two copies)
Cat Specialist Group
Revistë mjedisore
Ang.
Cat Specialist Group
Badger News : Incorporating Badger Cub News
BADGER TRUST
Revistë mjedisore
Ang.
BADGER TRUST
×3 Euronatur/Heft 1-2011
Euronatur
Revistë mjedisore
 
Gjerm.
Euronatur
Euronatur/H.1-3.2011/H.4.2006
Euronatur
Revistë mjedisore
 
Gjerm.
Euronatur
The Bulletin
REC
Revistë mjedisore
 
Ang.
REC
Natura 2000
European Commiss.
Revistë mjedisore
 
Ang.
European Commiss.
Global Network: connecting WSPA Member Societies Worldwide
WSPA
Revistë mjedisore
 
Ang.
WSPA
Green horizon
 
Revistë mjedisore
 
Ang.
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Naturopa
Council of Europe
Revistë mjedisore
 
Ang.
Environment for Europeans
European Commission
Revistë mjedisore
 
Ang.
European Commission
Animals International
no.72-73(×2)
WSPA
Revistë mjedisore
 
Ang.
WSPA
OJQ/NGO bulletin
—-
Revistë mjedisore
 
Ang.
NGO News
The National Forum Foundation
Revistë mjedisore
 
Ang.
The National Forum Foundation
IWRB News
IWRB
Revistë mjedisore
 
Ang.
IWRB
Portfolio two: The Velvet Claw –Top Cats
David Macdonald, et al
Revistë mjedisore
Ang.
BBC Wildlife Magazine
Supplement
SME Success stories
L.Locchi/S.Nemeth/A.Vassarotti
Revistë mjedisore
Ang.
European Commission
Gjuetia & Natyra Nr.26
A.Postoli/Th.Perri et al
Revistë mjedisore
Shqip
Federata e Gjuetarëve të Shqipërisë
Gjuetia & Natyra Nr.28: fauna & gjuetia e paligjshme(15,26,29)
A.Postoli/Th.Perri et al
Revistë mjedisore
Shqip
Federata e Gjuetarëve të Shqipërisë
Mjedisi sot Nr.132
Z.Dedej/Xh.Mato et al
Revistë mjedisore
Shqip
REC
Ne dhe mjedisi (×5no.6,×2no.8,×7no.10, ×5no.11, ×2no.14, no.17,no.19,×11no.24, ×8 no.25,×19 no.26
PPNEA
Revistë mjedisore
 
Shqip
PPNEA
REC-  buletini (8 nr.)
REC
Revistë mjedisore
 
Shqip
REC
The European Community and Central and Eastern Europe newsletter
Revista mjedisore
Ang.
National Geographic Junior, nr.1
National Geographic
Revistë mjedisore
 
Shqip
Jeta Media company
My world : The air
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world : The earth
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world : Energy
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world : Food
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world :  The Future
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world :  Ourselves
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world :  Water
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
My world :  Weather
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
Airone no.154
Natura e delle civilta
Revistë mjedisore
It.
Giorgio Mondadori
National Geographic(2000, April & December 2001)
National Geographic
Revistë mjedisore
 
Ang.
National Geographic
Focus on flowers
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
Working out: work & the environment
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
Wildlife Action Book: projects, puzzles, games
WWF
Revistë mjedisore
Ang.
WWF
Development Outreach:Civil Society in Turmoil.
World Bank Institute
Revistë mjedisore
 
Ang.
World Bank Institute
Development Outreach: Trade For Development
World Bank Institute
Revistë mjedisore
 
Ang.
World Bank Institute
Centers for Pluralism Newsletter(no.14,15,16)
idee
Newsletter
Ang.
idee
Sustainable Mediterranean
MIO-ECSDE
Newsletter
Ang./Fr.
MIO-ECSDE
×2 Riscoprire il fascino dei Boschi
Riza Science
Revistë mjedisore
It.
Riza Science
Large Predators in the Alps: The fall and rise of man’s competitors
Urs Breitenmoser
Artikuj studimorë
Ang.
Biological Conservation Vol.83, No. 3
Significance of Lynx Lynx predation for roe deer Capreolus capreolus and chamois Rupicapra rupicapra mortality in the Swiss Jura Mountains
A. Molinari-Jobin/P. Molinari/C. Breitenmosser-Wűrsten/ U. Breitenmosser
Artikuj studimorë
(focus on nature )
Ang.
Wildlife Biology
Causes of Mortality in Reintroduced Eurasian Lynx in Switzerland
H. Schmidt-Posthaus/ C. B.- Wűrsten/H.Posthaus et al
Artikuj studimorë
(focus on nature )
Ang.
Journal of Wildlife
Diseases
Planning for success:
Serengeti lions seek prey accessibility rather than abundance
J.Grant/C.Hopcraft/A.R.E. Sinclair/ C.Packer
Artikuj studimorë
(focus on nature )
Ang.
Journal of Animal Ecology 2005
Responses of elk herd size to fine-scale spatial and temporal variation in the risk of predation by wolves
S. Creel/J. A.Winnie
Artikuj studimorë
Ang.
Animal Behaviour 2005
Nonlethal Effects in the Ecology of Predator-Prey Interaction
Steven L.Lima
Artikuj studimorë
Ang.
BioScience Vol. 48 No.1
Wolves and the Ecology of Fear:
Can Predation Risk Structure Ecosystems?
W. J. Ripple and R. L. Beschta
Artikuj shkencorë
(focus on nature )
Ang.
BioScience Vol.54
No.8
Mbledhja dhe vlerësimi i të  dhënave ekzistuese mbi nivelin e mërkurit në zonën e Vlorës
A.Çullaj, Dh.Bozo & B.Baraj
Raport
 
Shqip
PPNEA
Libri i kuq(bimë,shoqërime bimore dhe kafshë të rrezikuara)
REC/PPNEA
Biodiversitet
 
Shqip
REC/PPNEA
The Albanian Alps and Korabi Mountain- important chains of the European Green Belt/
PPNEA
Studime
38
Ang./ Shqip
PPNEA
Towards integrated conservation and sustainable development of transboundry macro and micro Prespa Lakes
L.Gjiknuri/
A.Miho/
S.Shumka
Raport/
Simpozium
24-26.10.1997
105
Ang.
PPNEA
Congress of Ecologists of Macedonia
Macedonian Ecological Society
Studime
3
Ang.
Macedonian Ecological Society
Assessment of the sustainable use of medicinal plants from the Ohrid and Prespa region
W. Fremuth, P.Hoda et al
Zhvillim i qëndrueshëm
191a
Ang
ECAT
Manuali i terrenit për monitorimin e rrëqebullit
U. Breitenmoser& P. Molinari e
Biodiversitet
42
Shqip
EURONATUR et al
The strategy of the Albanian Environmental Non-Governmental Organizations
B.Baraj et al
Strategji
 
Ang.
Milieukontakt Oos-Europa
 
  TOP