NISMA E PËRBASHKËT KUNDËR KRIMEVE TË JETËS SË EGËR