Klejn Ngraҫani

Menaxher Projekti

Klejn Ngraҫani ka përfunduar studimet në nivel Bachelor (Ba) dhe Master Shkencash (MSc.) pranë Universitetit të Tiranës, fillimisht në degën e Punës Sociale dhe më pas në profilizimin “Komunikim për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes”. Klejni është duke ndjekur aktualisht një program Master i Arteve (Ma.) në “Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Evropën Juglindore”, i koordinuar nga Universiteti i Bolonjës dhe ai i Sarajevës.

Interesat kërkimore të Klejnit lidhen me analizën kritike të diskursit, rolin e mediave në shoqëri, si dhe advokacinë rinore.