VLERËSIMI PARAPRAK I KONFLIKTEVE MIDIS NJERËZVE – MISHNGRËNËSVE TË MËDHENJ DHE PRAKTIKAT E BAGËTISË SHOQËRORE TË Blegtorisë NË ANËT SHQIPTARE DHE MAQEDONISE TË PASENIT TË PRESPAS