FORCIMI I GRUPEVE LOKALE TË VEPRIMIT PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT NË RAJONIN E SHARR/SAR PLANINA/KORAB-KORITNIK NDAJ SHQIPËRISË, KOSOVËS DHE MAQEDONISË

The vision of the project is to prepare the basis for a sound and long term conservation of the outstanding mountainous landscape as well as sustainable development of the region with the local population as active drivers in both regards.

Projekti synon dy rezultatet e mëposhtme: (i) Grupet e veprimit lokal në të tre vendet përmbushin rolin e tyre si palë të interesuara për mbrojtjen e biodiversitetit (TM Produkti 1); (ii) Grupet Lokale të Veprimit shpërndajnë njohuri për vlerat e mbrojtjes dhe përdorimit ndërkufitar të burimeve natyrore (TM Produkti 2)

Prandaj objektivat e projektit janë si në vijim: (i) Ngritja e GLV-ve në Kosovë dhe Shqipëri si dhe fuqizimi i të tre GLV-ve përmes njohurive dhe ngritjes së kapaciteteve në mënyrë që të bëhen më efektive dhe efikase për të mbështetur mbrojtjen e biodiversitetit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimet natyrore në Sharr/Šar Planina/Mali Korab-Koritnik; (ii) Rritja e ndërgjegjësimit dhe njohurive të popullatës lokale si dhe aktorëve kryesorë në rajon për vlerat e zonës Sharr/Sar Planina/Korab-Koritnik dhe nevojën e saj për mbrojtje dhe përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Afati kohor: 01.07.2019 deri më 31.10.2020 (16 muaj)

Financimi: GIZ nëpërmjet EuroNatur

Shteti: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova

Partnerët: EuroNatur, FINCH, MES dhe PPNEA

Personat e kontaktit: Olsion Lama | PPNEA 

Dhuroni tani

Kontributi financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro