FORUM QYTETAR PËR MBROJTJEN E ZONAVE TË MBROJTURA

FORUM QYTETAR PËR MBROJTJEN E ZONAVE TË MBROJTURA

Tiranë, Mars 2024 – Forumi i Qytetarëve për Zonat e Mbrojtura realizoi mbledhjen e tij të parë më 4 mars 2024, pas një thirrjeje publike për qytetarët e shqetësuar për të adresuar kërcënimet në rritje për ruajtjen e mjedisit, që vijnë nga veprimet e fundit legjislative. Takimi, i cili mblodhi së bashku një sërë profesionistësh nga fusha të ndryshme, kishte për qëllim bashkërendimin e përpjekjeve për të kundërshtuar ndryshimet legjislative që rrezikojnë zonat e mbrojtura natyrore të Shqipërisë.

Forumi diskutoi mbi miratimin e ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.81/2017 Për Zonat e Mbrojtura”, i votuar në Kuvendin e Shqipërisë më 22 shkurt 2024. Pjesëmarrësit shprehën shqetësime të thella për dëmtimin potencialisht të pakthyeshëm të trashëgimisë natyrore të Shqipërisë.

Gjatë takimit, të pranishmit diskutuan strategji të ndryshme për të luftuar efektet e dëmshme të legjislacionit, duke përfshirë sfidat ligjore, apelimet diplomatike, fushatat mediatike dhe protestat publike. Theksi u vu në nevojën për një qasje të unifikuar dhe të shumëanshme për mbrojtjen e Zonave të Mbrojtura dhe ruajtjen e trashëgimisë natyrore të Shqipërisë.

Rezultatet kryesore të takimit përfshinin:

  • Dakordësimin për urgjencën e situatës dhe domosdoshmërinë për veprim të menjëhershëm.
  • Identifikimin e veprimeve specifike, si shkrimi i letrave për ambasadorët, organizimi i protestave dhe angazhimi për përfshirjen më të madhe të medias.
  • Evidentimi i rëndësisë së bashkëpunimit ndërmjet organizatave mjedisore, organeve qeveritare dhe qytetarëve.
  • Angazhimi për advokim të vazhdueshëm për rritjen e ndërgjegjësimit dhe mobilizimin e mbështetjes publike.

Pjesëmarrësit theksuan rolin kritik të reagimit të qytetarëve në ndikimin e vendimeve legjislative që influencojnë në ruajtjen e mjedisit.
Forumi përfundoi me një rezolutë për të vazhduar mobilizimin e qytetarëve dhe përforcimin e përpjekjeve për të kundërshtuar legjislacionin që kërcënon Zonat e Mbrojtura.

Postime të ngjashme