Parimet kryesore për një rrjet elektrik miqësor ndaj shpendëve në Evropë