Brezi i gjelbër

“Brezi i gjelbër i Ballkanit, trashëgimia jonë e përbashkët natyrore përgjatë Perdes së Hekurt, duhet të konservohet dhe restaurohet, për të funksionuar si rrjet ekologjik që lidh peizazhet natyrore dhe kulturore me vlerë të lartë, duke respektuar nevojat ekonomike, sociale dhe kulturore të komuniteteve lokale.”

Nisma “Brezi i Gjelbër i Ballkanit” ka si vizion krijimin e themelit të një rrjeti ekologjik që shkon nga Barents deri në Detin e Zi, duke përfshirë disa nga habitatet më të rëndësishme për biodiversitetin dhe pothuajse të gjitha rajonet e veçanta biogjeografike në Evropë, duke ndjekur një rrugë që është përgjithësisht pjesë e ish-kufirit mes Evropës lindore dhe perëndimore – një nga barrierat më ndarëse në histori, që simbolizon përpjekjet globale për aktivitete të përbashkëta ndërkufitare, në ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

PPNEA është një OJF partnere e kësaj nisme dhe anëtare e shoqatës EGB, e përfshirë kryesisht në zonën që quhet “ Brezi i Gjelbër i Ballkanit”.

Së bashku me EuroNatur, SPP Greqi, MES Maqedoni, ERA Kosovë dhe CZIP, PPNEA po punon në drejtim të mbrojtjes dhe ruajtjes së disa perlave të Brezit të Gjelbër të Ballkanit, që korrespondojnë me një rrjet zonash të mbrojtura: Parku Kombëtar i Prespës, Rezerva Ndërkufitare Ohër-Prespë, Parku Kombëtar Shebenik, Parku Natyror Korab-Koritnik, Parku Kombëtar i Butrintit, Zona e Menaxhimit të Habitatit/Specieve të liqenit të Shkodrës dhe Alpet Shqiptare.

ANALIZIMI I KËRCËNIMIT, ZHVILLIMI I ZGJIDHJEVE DHE NDËRTIMI I KAPACITETEVE NË SHARR/SAR PLANINA/KORAB-KORITNIK

Vizioni i projektit është të përgatisë bazën për një konservim të shëndoshë dhe afatgjatë të peizazhit të jashtëzakonshëm malor të Sharrit/Sar Planina/Korab-Koritnik në përputhje me një zhvillim të qëndrueshëm të rajonit ku popullsia lokale vepron si shtytësi kryesor në të dyja të fala. Qëllimi i këtij projekti është të punohet në specifikimin e masave për mbrojtjen e natyrës dhe mbështetjen e një zhvillimi të qëndrueshëm rajonal në zonë.

FORCIMI I GRUPEVE LOKALE TË VEPRIMIT SI AKTER PËR MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT NË SHARR/SAR PLANINA/KORAB-KORITNIK

Forcimi i Grupeve Lokale të Veprimit si palë të interesuara për mbrojtjen e biodiversitetit në rajonin Sharr/Sar Planina/Korab-Koritnik që ndahet nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Vizioni i projektit është të përgatisë bazën për një ruajtje të shëndoshë dhe afatgjatë të peizazhit të jashtëzakonshëm malor si dhe zhvillim të qëndrueshëm të rajonit me popullsinë vendase si nxitës aktivë në të dyja drejtimet.

DRIN DAY

Pellgu i lumit Drin është një nga pikat më të rëndësishme të biodiversitetit të ujërave të ëmbla në Shqipëri dhe në Evropë. Me ndihmën e projektit Drin / Act4Drin ne kemi festuar prej disa vitesh (2016-2017-2018) Ditën e Drinit përmes aktiviteteve interesante që synojnë të rrisin ndërgjegjësimin e komuniteteve lokale dhe publikut të gjerë për rëndësinë e pellgut të lumit Drin dhe ujërave të ëmbla të tij. ekosistemet.

DITA E BREZIT TË GJELBËR

Projekti fokusohet në fushën e mbrojtjes së natyrës duke promovuar zhvillimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit natyror për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Ai integrohet brenda të ashtuquajturit “Procesi i Stabilizim Asociimit” për miratimin, zbatimin dhe zbatimin e të gjitha rregullave të BE-së, të njohura si acquis që po kalon Shqipëria (Bashkimi Evropian, 2016)…

MBËSHTETJE PËR MENAXHIMIN E ZONAVE TË MBROJTURA NË RAJONIN KUFITAR TË SHQIPËRISË, KOSOVËS DHE MAQEDONISË VERIORE NË MONITORIMIN E LLOJEVE TË RREZIKUARA

Korab – Koritnik / Sharr është një zonë ndërkufitare e ndarë ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Për shkak të biodiversitetit të pasur dhe luginave të tjera natyrore, kjo zone mbrohet me ligj në Shqipëri dhe Kosovë, ndërsa Maqedonia e Veriut po ndërmerr hapa të rëndësishëm drejt shpalljes së saj zonë e mbrojtur. Nëpërmjet këtij projekti, PPNEA synon të rrisë kapacitetet rajonale për monitorimin e specieve të rrezikuara dhe të gjenerojë, për herë të parë, të dhëna rajonale në lidhje me shpërndarjen e kafshëve të egra në zonë. Ekipi ynë do të zhvillojë sesione teorike dhe praktike me palët e interesuara fqinje, për t’u mësuar atyre praktikat më të mira në lidhje me monitorimin e specieve të rrezikuara.

Dhuroni

Kontributi juaj financiar mund të jetë një ndihmë e madhe për ne që të punojmë për të mbrojtur të ardhmen e mjedisit natyror në Shqipëri.
Dhuro