Qendra për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) po zbaton projektin “Tripoint Brown Bear (TBB)” për ruajtjen e ariut të murrmë dhe habitateve të tij.

Qëllimi i projektit është të sigurojë ruajtjen e ariut të murrmë në zonën ndërkufitare midis Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë si pjesë e popullatës Pindo-Dinarike. TBB synon të mbledhë njohuri për habitatet e ariut të murrmë, cilësinë e këtyre habitateve dhe faktorët e fragmentimit aktual dhe të së ardhmes.

Objektivat e përgjithshme të projektit janë:

  • Sigurimi i mbështetjes së nevojshme për menaxhimin ndërkufitar të ariut të murrmë nga autoritetet përkatëse dhe palët e interesuara;
  • Identifikimi i pikave të nxehta të fragmentimit të habitateve dhe zhvillimi i rekomandime për zbutjen e tyre (krijimi i zonave të mbrojtura, biokorridoreve dhe strukturave të kalimit);
  • Krijimi i strukturave për sigurimin e bashkëjetesës ndërmjet arinjve dhe njerëzve, përkatësisht ekipet e monitorimit të popullatës dhe ekipet e emergjencës për ariun.

Projekti zbatohet në bashkepunim me partnerët: Euronatur, Macedonian Ecological Society & Callisto.

Në Shqipëri, projekti po zbatohet në zonën juglindore, duke përfshirë: Shebenik-Jabllanicë, Polis-Gur i Zi-Valamarë, Prespë, Moravë, Gramoz, Hotovë, Tomorr dhe Ostrovicë. Gjithashtu, fokusi është vënë edhe në zonat e reja ku është evidentuar ariu i murrmë në dekadën e fundit, në perëndim të lumit Vjosa, duke përfshirë Dhëmbel-Nemërçkë, Lunxheri-Bureto, Sotirën, Lucën dhe Kurveleshin.

Kohëzgjatja:

Prill 2022 – Shtator 2023

Financimi:

Fondazione Capellino & fonde të secilës organizatë partnere

Shteti:

Shqipëri

Person kontakti:

Bledi Hoxha

[email protected]