Ruajtja e Biodiversitetit: Nisma e Pyjeve Veriore në Rajonin Pashtrik-Morinë

Ruajtja e Biodiversitetit: Nisma e Pyjeve Veriore në Rajonin Pashtrik-Morinë

Në ambjentet e bashkisë Has, projekti “Nisma për Pyjet Veriore” i zbatuar nga #PPNEA, së fundmi organizoi një mbledhje me përfaqësues lokalë, ekspertë mjedisorë dhe OJQ. Angazhimi kolektiv nënvizon rëndësinë kritike të përfshirjes së të gjithë aktorëve në sigurimin e arritjeve të kësaj nisme.

Fokusi në rajonin Pashtrik-Morinë në kuadër të projektit është vendimtar për shkak të rolit të tij strategjik si një korridor jetik që lidh tre rezerva të rëndësishme natyrore: Parkun Kombëtar të Alpeve, Parkun Natyror Korab-Koritnik dhe Parkun Kombëtar Mali Sharr. Pavarësisht se nuk është përcaktuar zyrtarisht si zonë e mbrojtur, ky rajon shërben si një lidhje kritike në ruajtjen e lidhjes ekologjike dhe lehtësimin e lëvizjes së jetës së egër midis këtyre parqeve të rëndësishme.

Ruajtja e habitateve të jetës së egër, me një theks të veçantë në mbrojtjen e Rrëqebullit të Ballkanit, mbetet një prioritet kryesor për PPNEA.

Objektivi kryesor i projektit është rinovimi i 20 hektarëve të terrenit malor duke shfrytëzuar metodologjinë #ROAM (Metodologjia e Vlerësimit të Mundësive të Ripyllëzimit). Kjo qasje përfshin identifikimin dhe analizimin e mundësive të restaurimit përmes vlerësimeve gjithëpërfshirëse mjedisore dhe socio-ekonomike.

Qëllimi përfundimtar është të kujdesemi për rritjen e biodiversitetit dhe ekuilibrit ekologjik në rajon.

Postime të ngjashme