“Alnus glutinosa” në buzë të liqenit të Prespës së Vogël

“Alnus glutinosa” në buzë të liqenit të Prespës së Vogël
PPNEA realizoi gjatë javës së kaluar, një aksion pioner për restaurimin e habitatit me vërri (Alnus glutinosa) në buzë të liqenit të Prespës së Vogël, duke ndjekur modelin dhe përpjekjet e partnerëve të PrespaNet në të dy anët e basenit të Prespës. Ky lloj është i rëndësishëm, pasi përfaqëson një habitat prioritar të njohur si pyje aluvialë të vërrisë në nivel evropian, si pjesë e Aneksit të I-rë të Direktivës së Habitateve 92/43/EEC. Përhapja e këtij habitati është mjaft e kufizuar, prandaj dhe aksione të tilla ndihmojnë për ruajtjen dhe zgjerimin e tij. PPNEA dhe ADZM Korçë, punuan së bashku me një fidanishte vendase në rajonin e Korçës për të prodhuar 300 fidanët e parë të vërrisë duke përdorur fara të grumbulluara nga baseni i Prespës. Ky aksion mblodhi së bashku nxënës nga shkollat e mesme “Fuat Babani”, Bilisht dhe gjimnazi i Pustec-it, nxënës nga shkolla 9-vjeçare e Trenit, stafet mjedisore nga bashkitë Bilisht dhe Pustec, si dhe përfaqësues nga organizatat lokale. Për ne është e rëndësishme që ruajtja dhe mbrojtja e natyrës të përfshijë edhe brezat e rinj në mënyrë që të zgjojmë tek ata ndjeshmërinë për natyrën dhe kujdesin që duhet të tregojmë . Ky aksion realizohet si pjesë e projektit të Prespës – “Ruajtja e Biodiversitetit në Basenin Ndërkufitar të Prespës”, mbështetur nga Fondi i Besimit për Ruajtjen e Natyrës për Ohrin dhe Prespën (PONT), EuroNatur dhe Fondacioni Aage V. Jensen.
Postime të ngjashme