RAPORT PARAPRAK PËR ZONËN KRYESORE TË BIODIVERSITETIT TË LAGUNËS SË NARTËS (2013)