Call for applications – Communications and Public relation officer (PR)

Call for applications – Communications and Public relation officer (PR)
Thirrje për aplikim Pozicion pune pranë Qendrës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri (PPNEA) Pozicioni: Oficer komunikimi dhe marrëdhënie me publikun (PR) PPNEA kërkon të punësojë një oficer komunikimi duke filluar nga maj 2020.   Pergjegjesit dhe detyrat:
 • Te angazhohet si pergjegjes komunikimi dhe per marredheniet me publikun dhe mediat (PR) në organizatë
 • Të kontrollojë dhe menaxhojë adresat e kontaktit të PPNEA
 • Te mirembaje dhe përditësojë faqet elektronike te PPNEA: ppnea.org ; www.naturetouralbania.info ; dhe www.syrigjelber.info dhe rrjetet sociale Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn.
 • Të menaxhojë, katalogizojë dhe shpërndajë në mënyrë të rregullt korrespondencën postare të PPNEA;
 • Te hartoje, zhvilloje nje plan komunikimi vjetor duke perfshire planet strategjike te projekteve perkatese ne perputhje me Planifikimin Strategjik te PPNEA 2020-2025.
 • Te sigurohet qe aktivitetet e PPNEA te pasqyrohen ne media ne kohe dhe te kene impakt maksimal vizibiliteti;
 • Mirembajtja e databazes, listes se kontakteve te mediave, krijimi i kontakteve te reja si dhe te ndihmoje ne rritjen e prezences se PPNEA ne media.
 • Te angazhohet ne shkrimin, editimin, perpunimin e njoftimeve per shtyp, artikujve, materialeve te komunikimit, historive me qellim rritjen e ndergjegjesimit dhe influencimin e opinionit publik, te monitoroje e te vleresoje mbulimin e keture aktiviteteve ne media (perfshire dhe rrjetet sociale) si dhe te jete i gatshem te organizoje dhe jap intervista me media te ndryshme.
 • Te marre pjese dhe ndihmoje ne organizimin e eventeve, takimeve, konferencave te ndryshme per nevojat e PPNEA.
 • Te hartoje fushata te ndryshme ndergjegjesimi me kontent inovativ dhe bashekohor.
 • Te ndihmoje ne identifikimin e kanaleve te reja bashkekohore te komunikimit per te rritur vizibilitetin, impaktin dhe rezultatet e programeve të PPNEA.
 • Te mirembaje kontaktet me rrjetet e komunikimit, gazetare si dhe te ndihmoje ne rritjen e prezences se PPNEA ne media.
 • Te takohet rregullisht me menaxheret e projekteve dhe stafin e PPNEA, te marre pjese ne aktivitetet e kerkuara si dhe te hartoje raporte vjetore per aktivitetet perkatese.
  Kriteret të cilat duhet të plotësojnë kandidatët që do t’i përgjigjen kësaj thirrjeje:
 • Të jetë i/e diplomuar në fusha të profileve të komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun ose në fusha mjedisore por me kualifikime apo trajnime të mëtejshme në komunikim dhe marrëdhënie me publikun.
 • Të jetë i/e disponueshëm për punë me kohë të plotë (40 orë pune/javë).
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera në komunikimin dhe shkrimin e gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze (për gjuhën angleze do të kërkohet dëshmi kualifikimi si TOEFL, IELTS, etc.).
 • Te jete perdorues i mire i te pakten nje prej programeve Adobe Ilustrator / Lightroom ose programe ekuivalente me to.
 • Të ketë aftësi të avancuara kompjuterike në menaxhimin e faqeve të internetit si edhe prodhimin e videove dhe materialeve multi-mediatike.
 • Të ketë cilësi të mira personale që lidhen me punën në grup. Të jetë në gjendje të zbatojë një standard të lartë sjellje dhe komunikimi në ambientin e punës dhe në gjithë hapësirën profesionale të lidhur me të.
 • Të ketë iniciativë vetjake dhe gatishmëri për të rritur kapacitet profesionale.
 • Kandidatët me eksperienca të mëparshme pune me tematika mjedisore do të kenë përparësi përzgjedhjeje.
 • Niveli i pagës për këtë pozicion është në rangun e kategorive IV-a ose III-b të nënpunësve civilë, në varësi të eksperiencës së punës dhe kualifikimeve të kandidatit.
  Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret mësipërme janë të lutur të dërgojnë aplikimin e tyre në formë elektronike në adresën [email protected]. Dosja e aplikimit duhet të përmbajë dokumentat e listuara më poshtë:
 1. Vërtetime të kualifikimeve profesionale (Diploma, çertifikata) që dëshmojnë aftësitë në komunikim, aftësitë kompjuterike të zotërimit të software-ve dhe aftësitë e zotërimit të gjuhës angleze.
 2. Letër interesi, ku të shprehet qartë se kandidati plotëson kriteret e kërkuara dhe motivimi për të aplikuar në këtë pozicion. Letra e interesit mund të jetë deri në 2 faqe A4 dhe shkruar me shkrim “Times New Roman” të madhësisë “12”. Letra e interesit duhet dërguar në gjuhën shqipe dhe atë angleze.
 3. Letra reference nga punëdhënës apo supervizorë të mëparshëm.
Afati i fundit i aplikimit është data 24 prill 2020. Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të njoftohen nga PPNEA. Nëse nuk merrni nje mesazh konfirmues nga PPNEA për intervistë brenda datës 1 maj 2020, nuk jeni përzgjedhur për vlerësim të mëtejshëm në këtë pozicion. Kandidatët duhet të jenë të disponueshëm për intervista në distancë nëpërmjet programeve specifike (Skype, Zoom, etj.).
Related Posts